ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
     
 

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
ดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (SET Industry Group Index and Sector Index)
ดัชนีราคา SET50 Index และ SET100 Index
ดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)

 

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เป็นดัชนีที่สะท้อน
การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด (Composite Index)

สูตรการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)

SET Index =
มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) x 100
มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value)

 

ประเภทดัชนี Composite Index
เกณฑ์การคำนวณ
  • คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)
  • คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    (รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
  • ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกิน 1 ปีมารวมในการคำนวณ
การปรับฐาน
การคำนวณ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท
การแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท
ค่าดัชนีเริ่มต้น 100 จุด
วันฐาน วันที่ 30 เมษายน 2518

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปแบบ
สูตรการคำนวณดัชนีราคาหุ้นและปัจจัยที่กระทบต่อการคำนวณดัชนีราคาหุ้น
การปรับฐานการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์กรณีหลักทรัพย์ถูกสั่งพักการซื้อขายเกินกว่า 1 ปี
การปรับฐานการคำนวณดัชนีกรณีย้ายบริษัทจดทะเบียน จากตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (mai) ไปตลาดหลักทรัพย์ (SET)


การขออนุญาตใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนสำหรับอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงิน


ดัชนีราคาตราสารแห่งทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถใช้เป็นสินค้าอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ตราสารทางการเงินต่างๆ เช่น Tracker Funds และ กองทุน ETF เป็นต้น สำหรับผู้สนใจในการออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการขออนุญาตรวมถึงจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สิทธิในดัชนีราคาตราสารแห่งทุนดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรกิจข้อมูล โทร 0-2 2292491 หรือ อีเมล์

 

ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด

ดัชนีหลักทรัพย์ SET INDEX, SET50 INDEX, SET100 INDEX รวมถึงดัชนีอื่นๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้คำนวณ (รวมเรียกว่า "กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์" ) เป็น เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว การใช้กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์โดยมิได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการละเมิด อนึ่ง การนำเสนอข้อมูลกลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซด์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด (รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้

 

 
  ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย์  
 
รายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 และ SET100  
 
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่รวม ในการคำนวณดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์  
 
SET Index Series Brochure  
 
SET Index Series Brochure  
 
Factsheet ดัชนี SET50/100  
       
       
  SET Index Highlight
Monthly Report 2015
 
    - January  
    - February  
    - March  
       
       
  SET Index Highlight
Monthly Report
 
    - 2014  
    - 2013  
    - 2012  
    - 2011