สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์
     
 
รายเดือน
รายไตรมาส
รายปี
สูตรคำนวณค่าสถิติและคำศัพท์การลงทุน

รายเดือน

ข้อมูล
ข้อมูลสถิติสำคัญของ SET, mai, BEX                                 รายปี | รายเดือน
ข้อมูลสถิติสำคัญของ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TFEX        รายปี | รายเดือน
ข้อมูลสถิติการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูลการซื้อขายของต่างชาติ แยกตลาด SET และ mai (ม.ค. 2538 ถึงปัจจุบัน)

รายงาน DW

ข้อมูลสถิติดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯรายเดือนที่สำคัญ
และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และทำงานวิจัย
      หมายเหตุ ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
    1. การคำนวณค่า P/E ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ
    2. สำหรับหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ใช้ค่า P/NAV มาร่วมคำนวณค่า P/BV

ข้อมูลสถิติทางธุรกิจหลักทรัพย์ (ข้อมูลการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ Internet)


ปี

สรุปรายงานหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการชำระหนี้ในบัญชีมาร์จิ้นสูงสุด 50 อันดับแรก
(คลิกที่รูป เพื่อดาวน์โหลด)

ปี
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
2558
                   
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


 

รายไตรมาส

ข้อมูลสรุปฐานะการเงินผลการดำเนินงานรายอุตสาหกรรมรายไตรมาส (คลิกที่รูป เพื่อดาวน์โหลด)

ปี
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ประจำปี
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
-

 

รายปี

ข้อมูล

ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ (Factbook)

Fact Book 2548 (2.42 MB)

 

การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุนในตลาดแรก และตลาดรอง (SETและ mai)
สรุปสถิติสำคัญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
ตลาดตราสารหนี้  และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550
SET 30-year Statistic (1975 - 2004)