การลงทุน
     
 

หุ้น คืออะไร
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์มีอะไรบ้าง
การลงทุนในหลักทรัพย์หลายอย่างมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ?
หากต้องการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นักลงทุนต้องติดต่อใคร ?
ทำไมจึงต้องซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทสมาชิก (broker) ของตลาดหลักทรัพย์ ?
เครื่องหมาย XR หมายความว่าอย่างไร?
ป้าย "SP" แปลว่าอะไร?
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จะมีคุณภาพแตกต่าง จากหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีมาตรการอะไร ที่จะช่วยกระตุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือไม่
หากมีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว และต้องการจะซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพิ่ม จะต้องทำอย่างไร
กำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จะต้องเสียภาษีหรือไม่

หุ้นคืออะไร
หุ้นหรือ share คือ หลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในบริษัทราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงตามผล ประกอบการของบริษัทและภาวะตลาด

Top
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์มีอะไรบ้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์มีหลายรูปแบบด้วยกันเช่น กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (capital gain) เงินปันผล (dividend) สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (rights offering) โดยหลักการแล้ว นักลงทุนจะได้รับผล ตอบแทน เพิ่มขึ้นตราบใดที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และหุ้นมีราคาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยภายในและภายนอกจะมีผล ต่อความผันผวนของราคาหุ้น

Top


การลงทุนในหลักทรัพย์หลายอย่างมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ?

ราคาหุ้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ปัจจัยหลายอย่างมีผลกระทบต่อราคาหุ้น เช่นผลประกอบการของบริษัท หรือของ ทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป อย่าลืมว่าท่านสามารถลดความเสี่ยงได้โดยศึกษาความเป็นไปของ บริษัทในอดีตและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต รายงานการวิเคราะห์หุ้นและความเห็นของนักวิเคราะห์ แนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมทั้งติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆที่บริษัทเปิดเผย

Top

หากต้องการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ นักลงทุนต้องติดต่อใคร ?

ท่านสามารถเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ตามปกติหรือทาง Internet กับบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งเป็นบริษัทนายหน้า หรือตัวแทนบริษัทนายหน้าช่วง (brokers or sub brokers) อย่างไรก็ตาม บริษัทนายหน้าหรือ broker เท่านั้น ที่มีสิทธิ ที่จะซื้อหรือขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์

Top

ทำไมจึงต้องซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริษัทสมาชิก (broker) ของตลาดหลักทรัพย์ ?

เพราะนักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์จาก บริการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีคุณภาพและบริการอื่นๆ ตลาดหลักทรัพย์มีหน้าที่สอด ส่องดูแลความโปร่งใสและจรรยาบรรณของบริษัทสมาชิก ในกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ตลาด ฯ มีสิทธิที่จะลงโทษได้ อย่างไรก็ตามบริษัทโบรกเกอร์ที่เป็นสมาชิกจะต้องได้รับใบอนุญาต (license) จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ก่อนจึงจะสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ และต้องผ่านการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ด้วย เมื่อได้เป็นสมาชิกแล้วต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

Top

เครื่องหมาย XR หมายความว่าอย่างไร?

XR ย่อมาจาก Excluding Rights ผู้ซื้อหุ้นที่ติดป้าย XR จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ที่เพิ่งออกมา ตลาดหลักทรัพย์ใช้ป้ายอื่นๆในการซื้อขายด้วยเช่น :

 • XD มาจาก Exclude dividends คือไม่มีสิทธิรับเงินปันผล
 • XI มาจาก Exclude interest คือไม่มีสิทธิรับดอกเบี้ย
 • XM มาจาก Exclude meetings คือไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 • XA มาจาก Exclude all privileges คือไม่ได้รับสิทธิใดๆที่บริษัทประกาศ

Top

ป้าย "SP" แปลว่าอะไร?

"SP" ย่อมาจากคำว่า SUSPENSION ตลาดจะติดป้าย SP เพื่อห้ามการซื้อขายหุ้นจดทะเบียนชั่วคราว มากกว่า 1 รอบ โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้:

 1. บริษัทนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล ป้าย "NP" (Notice Pending) จะโดนเปลี่ยนเป็นป้าย "SP"
 2. บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล หรือราคาหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
 3. บริษัทไม่จัดส่งงบดุลตามข้อบังคับภายใน 5 วันทำการ หลังจากการติดป้าย "NP
 4. บริษัทไม่จัดส่งงบการเงินตามข้อบังคับ 2 ครั้งติดต่อกัน และยังไม่ส่งตามกำหนดอีกเป็นครั้งที่ 3
 5. บริษัทอยู่ในข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ และต้องเสนอแผนการฟื้นฟูกิจการต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาที่กำหนด

Top


หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จะมีคุณภาพแตกต่างจากหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นบริษัทที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เพียงแต่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้น โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กำหนดคุณสมบัติเชิงคุณภาพของบริษัทที่ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เช่นเดียวกับบริษัทที่ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ในการกำหนดคุณสมบัติเชิงปริมาณนั้น ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จะกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่แตกต่างจากบริษัทที่ยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ต้องการเปิดโอกาสให้บริษัทที่มีขนาดกลางและเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุน ได้ กล่าวคือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จะมีขนาดของทุนชำระแล้วที่น้อยกว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่น้อยกว่า และมีการผ่อนปรนให้บริษัทที่มีระยะเวลาในการดำเนินการมาได้ไม่นานสามารถเข้า จดทะเบียนได้

Top


ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีมาตรการอะไร ที่จะช่วยกระตุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีดำเนินการต่างๆ ในการเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้มากขึ้น เพราะเมื่อมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เป็นสินค้ามากขึ้น ก็จะสามารถกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้ลงทุนได้มากขึ้น และในที่สุดแล้วก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วยเช่นกัน

 • นโยบายการตลาดเชิงรุก: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้จัดตั้งฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ขึ้น มีทีมเจ้าหน้าที่การตลาดเข้าไปนำเสนอทางเลือกในการระดมทุนผ่านตลาดหลัก ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้แก่บริษัทที่มีศักยภาพ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาอย่างต่อเนื่องกับบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วย นอกจากเร่งหาหลักทรัพย์ใหม่แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ยังจัดทำข้อมูลบริษัทจดทะเบียนเพื่อเผยแพร่สู่นักลงทุน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ อีกทั้งยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้บริษัททั่วไปสนใจการเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และให้ประชาชนทั่วไปสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ด้วย
 • เครือข่ายพันธมิตร: ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่ายและฐานลูกค้าที่มีศักยภาพในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุนให้แก่บริษัทที่มีศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัท เหล่านั้นสนใจที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในอนาคต

Top


ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีการคำนวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือไม่

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีการคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกต่างหากจากการคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีวิธีการคำนวณเช่นเดียวกัน โดยใช้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ วันที่ 2 กันยายน 2545 เป็นวันฐาน

Top


หากมีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แล้ว และต้องการจะซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพิ่ม จะต้องทำอย่างไร

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ โดยสามารถใช้บัญชีซื้อขายที่มีอยู่เดิมได้ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่

Top


กำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จะต้องเสียภาษีหรือไม่

ผู้ ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย่เอ็ม เอ ไอ (mai)จะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับการลงทุนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ โดยผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ เช่นเดียวกัน

Top

 

 
 
แหล่งความรู้ผู้ลงทุน
 
 
-
ตราสารทุน  
 
-
ตราสารหนี้  
 
-
ตราสารอนุพันธ์  
 
-
สินค้าเกษตรล่วงหน้า  
       
  อบรมและสัมมนาโดย TSI