อีทีเอฟ (ETF)
     
 

คุณสามารถคลิกที่หัวข้อต่างๆ ด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หากไม่มีคำถาม-คำตอบที่คุณต้องการ คุณสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่ Contact Us

Equity ETF คืออะไร
Equity ETF ซื้อ ขาย อย่างไร
การซื้อ ขาย Equity ETF มีค่าใช้จ่ายการซื้อ ขาย อย่างไร
ราคาของ Equity ETF กำหนดมาอย่างไร
ผลตอบแทนของการลงทุนใน Equity ETF
ความเสี่ยงจากการลงทุนใน Equity ETF คืออะไร
ต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่สำหรับ Equity ETF
การลงทุนในหน่วย Equity ETF ผู้ลงทุนต้องเสียภาษีอย่างไร?
Equity ETF มีหนังสือชี้ชวนกองทุนหรือไม่
ลงทุนใน Equity ETF ต่างจากลงทุนในหุ้น และกองทุนรวมดัชนีอย่างไรEquity ETF คืออะไร

Equity ETF คือ กองทุนเปิดดัชนีที่จดทะเบียน และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เปรียบเสมือนเป็นหุ้นตัวหนึ่ง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนโดยมุ่งเน้นให้ได้อัตราผลตอบแทนเทียบเท่าดัชนีที่ใช้อ้างอิง โดยดัชนีที่ใช้อ้างอิงของ Equity ETF แรกของไทย คือ SET 50 Index ซึ่งการที่ Equity ETF มีการลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบใน SET50 Index จะทำให้ผู้ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้โดยการลงทุนหน่วยลงทุน Equity ETF

Equity ETF ซื้อ ขาย อย่างไร

การซื้อ ขาย Equity ETF จะซื้อขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง โดยผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อ ขายหน่วย Equity ETF จะส่งคำสั่งซื้อ ขาย (bid และ offer) ผ่านโบรกเกอร์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชี ในราคาและจำนวน (board lot) ที่ต้องการ


 
การซื้อ ขาย Equity ETF มีค่าใช้จ่ายการซื้อ ขาย อย่างไร

เช่นเดียวกับการซื้อ ขายหุ้นสามัญ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ขาย Equity ETF ที่เรียกเก็บจาก ผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง คือ ค่าคอมมิชชั่น (commission fee) ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่โบรกเกอร์ที่ ผู้ลงทุนใช้บริการในอัตรา ที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ สำหรับค่าคอมมิชชันของหน่วย ลงทุน ETF นั้นจะมีเรียกเก็บในอัตรา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.1 ของมูลค่าการซื้อขาย


ราคาของ Equity ETF กำหนดมาอย่างไร

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจก่อนว่าข้อมูลทางราคาของ Equity ETF จะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ

  1. ราคาซื้อ ขาย (trading price) คือ ราคาซื้อ (bid) และราคาขาย (offer) ที่ปรากฎอยู่บนกระดานซื้อขาย ETF ซึ่งราคานี้จะถูกกำหนดโดยความต้องการซื้อ และความต้องการขาย ของผู้ลงทุน ETF ในตลาด
  2. มูลค่าต่อหน่วย (net asset value: NAV) คือ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนต่อหน่วย ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อ ขายของ หุ้นที่เป็นองค์ประกอบใน SET50 Index ณ สิ้นวันทำการ แต่สำหรับ Equity ETF แล้วบริษัทจัดการที่เป็นผู้จัดการกองทุน Equity ETF จะมีการคำนวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณทุกนาทีตลอดเวลาทำการซื้อขาย ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณนี้เรียกว่า Indicative NAV (INAV)

ผลตอบแทนของการลงทุนใน Equity ETF

ผู้ลงทุนใน ETF จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2 แบบด้วยกัน

  • กำไรจากส่วนต่างของราคา (capital gain) โดยหากผู้ลงทุนที่สามารถซื้อหน่วย ETF ในราคาต่ำแล้วสามารถขายได้ในราคาสูงกว่าตอนที่ซื้อมา จะได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคา
  • เงินปันผล (dividend) ผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลจากการถือหน่วย ETF ซึ่งได้มาจากเงินปันผลของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบของ SET50 Index โดยผู้จัดการกองทุนจะจัดสรรเงินปันผลหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนใน Equity ETF คืออะไร

ผู้ลงทุนใน Equity ETF มีความเสี่ยงจากปัจจัยลบที่อาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อระดับดัชนี SET50 ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจออกมาไม่ดีนัก ดัชนี SET50 อาจ ปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบต่อราคา Equity ETF ที่ผู้ลงทุนถือไว้อาจมีราคาลดลงได้ ทำให้ผู้ลงทุนอาจขายหน่วย Equity ETF ได้ในราคาที่ต่ำกว่าตอนที่ซื้อมาตอนแรก

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เรียกว่า Tracking Error Risk ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ผลตอบแทน ของหน่วย Equity ETF ไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนีได้ 100%


ต้องลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่สำหรับ Equity ETF

ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนใน Equity ETF จะมีการซื้อ ขายเป็น board lots โดยจำนวนขั้นต่ำ 1 board lot ซึ่งเท่ากับ 100 หน่วย ดังนั้น ถ้าหน่วย Equity ETF มีราคาเท่ากับ 5.50 บาท การลงทุนขั้นต่ำของผู้ลงทุนจะเท่ากับ 550 บาท เท่านั้น (โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย)


การลงทุนในหน่วย Equity ETF ผู้ลงทุนต้องเสียภาษีอย่างไร?

หากผู้ลงทุนรายย่อยที่ซื้อหน่วย Equity ETF ต้องการขายหน่วยลงทุนเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคา อย่างเช่น ซื้อมาที่ 6.50 บาท แล้วต้องการขายที่ 6.90 บาท เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา กำไรที่นักลงทุนได้รับส่วนนี้จะไม่ต้องเสียภาษี (เช่นเดียวกับหุ้น) แต่ถ้าผู้ลงทุนถือหน่วย Equity ETF แล้วได้รับเงินปันผล นักลงทุนจะต้องเสียภาษี โดยถูกหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่ต้องนำเงินปันผลไปคำนวณกับรายได้อื่นๆ เพื่อเสียภาษีตอนปลายปีอีก

  เงินปันผล เงินได้จากการขายหน่วยลงทุน
บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่ต้องนำไปรวมคิดภาษีเงินได้ตอนปลายปีอีก ได้รับการยกเว้นภาษี
นิติบุคคล บริษัทจดทะเบียน*
ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
รวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้
บริษัทจำกัด**
นำเงินปันผลเพียงครึ่งหนึ่งของที่ได้รับมาคำนวณเป็นเงินได้
รวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้

* , **บริษัทจดทะเบียนจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ 3 เดือน ก่อนและหลังได้รับเงินปันผล


Equity ETF มีหนังสือชี้ชวนกองทุนหรือไม่

Equity ETF จะมีหนังสือชี้ชวนกองทุนในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรให้ความสนใจกับหนังสือ ชี้ชวน โดยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนจะประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมของกองทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน ผลการดำเนินงานของกองทุน เป็นต้น


ลงทุนใน Equity ETF ต่างจากลงทุนในหุ้น และกองทุนรวมดัชนีอย่างไร

การลงทุนใน Equity ETF มีความคล้ายคลึงกับการลงทุนในหุ้น แต่ได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงคล้ายกับลงทุนในกองทุนรวมดัชนี (index fund) ที่เป็นกองทุนที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET 50 โดยตารางด้านล่างได้แสดงเหมือนและความแตกต่างระหว่างการลงทุนใน Equity ETF หุ้น และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดัชนี

 
ETF
หุ้น
Index Fund
ราคาซื้อ-ขาย เป็นไปตามกลไกตลาด
(real time) นักลงทุน
ทราบเป็นไปตามกลไกตลาด
เป็นไปตามกลไกตลาด
(real time) นักลงทุน
ทราบเป็นไปตาม กลไกตลาด
มูลค่าต่อหน่วย (NAV) บวก ลบ ค่าธรรมเนียม
(ถ้ามี) ณ สิ้นวัน
หรือ วันทำการถัดมา
หน่วยที่ใช้
ในการซื้อ-ขาย
Board lot โดย 1 board
lot เท่ากับ ETF 100 หน่วย
Board lot โดย 1 board
lot เท่ากับ หุ้น 100 หุ้น
ไม่ระบุหน่วย แต่มีจำนวนเงิน
ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท
ช่วงเวลา
ในการซื้อ-ขาย
ตลอดช่วงการซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์
ตลอดช่วงการซื้อขายของ
ตลาดหลักทรัพย์
ซื้อ ขาย ณ ระหว่างวันทำ
การ แต่ไม่ยังทราบราคา
ในการ ซื้อ ขายหน่วยทันที
ค่าธรรมเนียม ในการซื้อ ขาย

ลูกค้า
รายย่อย

แบบขั้นบันได ตามมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
อยู่ระหว่าง 0.20% – 0.25%
x < 5 ล้าน
10ล้าน < x < 20 ล้าน
5ล้าน < x < 10 ล้าน
x > 20 ล้าน
> 0.25% - 1%
> 0.22% - 1%
> 0.18% - 1%
อัตราที่ตกลงกัน
 

ลูกค้า
สถาบัน

อัตราที่ตกลงกัน

อัตราที่ตกลงกัน

 
การซื้อ- ขาย ซื้อ ขาย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อ ขาย คืนผ่านบริษัทจัดการฯ โดยตรง
การชำระราคา T+3 T+3 T+4
เงินปันผล มี มี มี
ประโยชน์จาก
การลงทุน
กระจายความเสี่ยงจาก
การลงทุนในหุ้นที่เป็น
องค์ประกอบในดัชนี SET50
มีความเสี่ยงจาก
การลงทุนในหุ้น
กระจายความเสี่ยง
จากการลงทุน
ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบ
ในดัชนี SET50
 


 
 
ราคา ETF  
       
 
รู้จักอีทีเอฟ