ติดต่อเรา
     
 

หากท่านพบปัญหา มีข้อสงสัย หรือต้องการแนะนำ ติชม เว็บไซด์ โปรดกรอกรายละเอียดและส่งมาที่ เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์จะติดต่อตอบกลับไปโดยเร็วที่สุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำติชมต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงเว็บไซด์ให้มีความสมบูรณ์ และตอบสนองความต้องการของทุกท่านอย่างครอบคลุมที่สุด


CHANGE FOR BETTER SERVICES
เพื่อความสะดวกในการรับบริการหรือติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งบริการและการติดต่อ ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2229-2222 หรือ 0-2229-2000

 

บริการผู้ลงทุน

 • บริการสอบถามกิจกรรม อบรม สัมมนา ความเคลื่อนไหวตลาดทุน ข่าวบริษัทจดทะเบียน และอื่น ๆ
  ติดต่อ : S-E-T Call Center
  โทรศัพท์ 0-2229-2222
  e-mail:

 • บริการสอบถามข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริการ e-Dividend
  แก้ไขชื่อ-ที่อยู่ผู้ถือหลักทรัพย์ แก้ไขเช็คปันผล ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บริการโอนหุ้น ขอรับใบหุ้น ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
  ติดต่อ : TSD Call Center
  โทรศัพท์ 0-2229-2888
  e-mail:

 • สมัครใช้บริการข้อมูลหลักทรัพย์ และบริการ Online
  ติดต่อ : ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
  โทรศัพท์ 0-2229-2489-92

บริการบริษัทจดทะเบียน

 • สอบถามข้อมูลการเข้าจดทะเบียน
  ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน - ในประเทศ
  โทรศัพท์ 0-2229-2026 และ 0-2229-2028

 • สอบถามข้อมูลการเข้าจดทะเบียน
  ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน - ต่างประเทศ
  โทรศัพท์ 0-2229-2050-5

 • งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ี
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  โทรศัพท์ 0-2229-2890-3

 • บริการให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน
  โทรศัพท์ 0-2229-2603-4 โทรสาร 0-2654-5414
  e-mail :

 • บริการให้คำปรึกษาแนวทางในการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน
  โทรศัพท์ 0-2229-2606-7 โทรสาร 0-2654-5414
  e-mail :

 • บริการให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
  โทรศัพท์ 0-2229-2608-10  และ 0-2229-2612 โทรสาร 0-2654-5414
  e-mail :

 • สอบถามข้อมูลอื่นๆ
  ติดต่อ : S-E-T Call Center
  โทรศัพท์ 0-2229-2222
  e-mail:

บริการบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก และ Custodians

 • งานรับฝากหลักทรัพย์ งานชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  โทรศัพท์ 0-2229-2882-5

 • งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพย์์
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  โทรศัพท์ 0-2229-2890-3

 • งานดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนด แนวทาง และวิธีปฏิบัติงาน ทั้งตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารอนุพันธ์ และการปฏิบัติงานของสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ และสมาชิกสำนักหักบัญชี
  ติดต่อ : ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก
  โทรศัพท์ 0-2229-2506-8 โทรสาร 0-2654-5405
  e-mail :

 • งานทะเบียนเจ้าหน้าที่รับอนุญาต (Trader) ตลาดตราสารทุน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารอนุพันธ์
  ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย
  โทรศัพท์ 0-2229-2579 โทรสาร 0-2654-5424
  e-mail :

 • งานดูแลสมาชิกภาพและการรับสมาชิกใหม่ ด้านตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์
  ติดต่อ : ฝ่ายบริการสมาชิก
  โทรศัพท์ 0-2229-2803-5 โทรสาร 0-2654-5583
  e-mail :

 • งานสอบใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ ต่อใบอนุญาต ตารางวันอบรม สอบ
  ติดต่อ : S-E-T Call Center
  โทรศัพท์ 0-2229-2222
  e-mail:

 • บริการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบงานการซื้อขาย และอื่นๆ
  ติดต่อ : S-E-T Call Center
  โทรศัพท์ 0-2229-2222
  e-mail:

บริการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

 • งานนายทะเบียนกองทุน
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  โทรศัพท์ 0-2229-2890-3

 • บริการสมาชิกโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม กิจกรรมการลงทุนผ่านกองทุนรวม
  และประชาสัมพันธ์กองทุนรวม
  ติดต่อ : โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม
  โทรศัพท์ 0-2264-0900 ต่อ 6
  e-mail :

บริการอื่นๆ

 • สอบถามข้อมูลทั่วไป และข้อมูลอื่นๆ
  ติดต่อ : S-E-T Call Center
  โทรศัพท์ 0-2229-2222
  e-mail:

 • ประสานงานการดำเนินงานของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  ติดต่อ : ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ชั้น 10 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
  โทรศัพท์ 02229-2601, 02229-2188 โทรสาร 02654-5414
  e-mail :

 • งานการเงิน-ด้านจ่ายเช็ค
  ติดต่อ : ฝ่ายการเงินและบัญชี
  คุณพรพรรณ หนูมา โทรศัพท์ 02-229-2414
  คุณสุจินต์ ปิยจันทร์ โทรศัพท์ 02-229-2413
  e-mail :

  สถานที่จ่ายเช็ค : พรอมท์เช็ค เซ็นเตอร์ อาคาร A ถ.พระราม 3 (จตุจักรพระราม 3)
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. โทรศัพท์ 02-284-3660

 • งานการเงิน-ด้านรับเงิน
  ติดต่อ : ฝ่ายการเงินและบัญชี
  คุณกันยากร รักวรนิตย์ โทรศัพท์ 02-229-2406
  e-mail : kanyakorn@set.or.th
  สถานที่รับเงิน : ชั้น 8 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
 

ติดต่อเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ฯ:
คณะใดสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์ กรุณาแจ้งความจำนงมายังตลาดหลักทรัพย์