คณะผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร
     
 

โครงสร้างองค์กร

รายชื่อผู้บริหาร
นางเกศรา มัญชุศรี
President
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
และการเงิน

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

นายบดินทร์ อูนากูล
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานบริหาร

นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกำกับตลาด
ดร.นารี บุญธีรวร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน
นางอุดมวรา เดชส่งจรัส
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์

นางพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบริการลูกค้า

นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียน

นายกีรติ โกสีย์เจริญ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ
นายประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

 

 
  รายงานประจำปี  
 
 
 
2555
 
     
  รายงานความยั่งยืน  
       
 
2555