คณะผู้บริหารและโครงสร้างองค์กร
     
 

โครงสร้างองค์กร

รายชื่อผู้บริหาร
นางเกศรา มัญชุศรี
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
และการเงิน

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียน
นายบดินทร์ อูนากูล
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานบริหาร
และดูแลสายงานปฏิบัติการ

นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกำกับตลาด
และดูแลสายงานกฏหมาย
ดร.สันติ กีระนันทน์
รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานการตลาด
นางอุดมวรา เดชส่งจรัส
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์

นางพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน
และบริการลูกค้า

นายถิรพันธุ์ สรรพกิจ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์
และบริษัทจดทะเบียน

นายกีรติ โกสีย์เจริญ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดระบบสารสนเทศ
นายประพันธ์ เจริญประวัติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
นางสาวภัทรวสี สุวรรณศร
ผู้ช่วยผู้จัดการ
กลุ่มงานปฏิบัติการหลักทรัพย์
นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและบริการกลาง
นางสาวนพเก้า สุจริตกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการลูกค้าและช่องทาง
ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์

 

 
  รายงานประจำปี  
 
 
 
2555
 
     
  รายงานความยั่งยืน  
       
 
2555