ดัชนี FTSE SET
     
 

ดัชนี FTSE SET เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลท. และ FTSE Group โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับดัชนีของตลาดทุนไทยให้มีสูตรการคำนวนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ประกอบด้วยดัชนี

แบ่งตามขนาดตลาด
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม


ดัชนี FTSE SET Index Series (ที่แบ่งตามขนาดตลาด)

ประกอบไปด้วยดัชนีรวมทั้งสิ้น 6 ดัชนีได้แก่  

ชื่อดัชนี

ตัวย่อ

รายละเอียด

ความถี่ใน
การคำนวน

FTSE SET Large Cap

FSTHL

ประกอบด้วยหลักทรัพย์ 30 ตัวแรกในกระดานหลัก (SET main board) เรียงตาม market cap ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก (Free Float & Liquidity Screening)

intra-second basis*

FTSE SET Mid Cap    

FSTHM

หลักทรัพย์ที่อยู่ใน 90% แรกของกระดานหลักเรียงตาม market cap ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และไม่อยู่ใน FTSE SET Large Cap

60 วินาที

FTSE SET Small Cap

FSTHS

หลักทรัพย์ที่อยู่ใน 98% แรกของกระดานหลัก เรียงตาม market cap ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และไม่อยู่ใน FTSE SET Large Capและ FTSE SET Mid Cap Index

60 วินาที

FTSE SET All- Share

FSTHA

ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ใน FTSE SET Large Cap Index, FTSE SET Mid Cap Index และ FTSE SET Small Cap Index

60 วินาที

FTSE SET
Mid/Small Cap

FSTHMS

ประกอบด้วยหลักทรัพย์ทุกตัวที่อยู่ใน FTSE SET Mid Cap Index และ FTSE SET Small Cap Index

60 วินาที

FTSE SET Fledgling

FSTHF

ประกอบด้วยหลักทรัพย์ในกระดานหลักที่มีขนาดเล็กเกินกว่าที่จะรวมอยู่ใน FTSE SET All-Share Index

60 วินาที

* intra-second basis: คำนวณดัชนีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา


สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของดัชนี FTSE SET Index Series

     "ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา ดัชนี FTSE SET All-Share Industry Indices ซึ่งเป็นข้อมูลดัชนีที่เผยแพร่ตอนสิ้นวัน และจัดแบ่งตามมาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสากลแบบ Industry Classification Benchmark (ICB) ดัชนีนี้ถูกคัดเลือกมาจากดัชนี FTSE SET All-Share Index ตัวดัชนีประกอบด้วย ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry group indices) 10 ดัชนี ดัชนีหมวดธุรกิจหลัก (Supersector indicies) 19 ดัชนี และดัชนีหมวดธุรกิจย่อย (Sector indices) 39 ดัชนี ข้อมูลของดัชนีนี้ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบและวิเคราะห์หลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยสำหรับผู้ลงทุน และสามารถนำไปใช้ในการออกกองทุนและตราสารที่อ้างอิงดัชนี”

เกณฑ์การคำนวน
และคัดเลือก

  1. มีการปรับค่าด้วยข้อมูลการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float adjusted)
  2. เกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float) - ต้องมากกว่า 15%
  3. เกณฑ์สภาพคล่อง - มีค่ามัธยฐาน (Median) ของปริมาณหุ้นที่ซื้อขายได้อย่างน้อย 0.05% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายได้เป็นเวลามากกว่าหรือเท่ากับ 10 ใน 12 เดือน

วันฐาน

29 กุมภาพันธ์ 2551

มูลค่าฐานของดัชนี

1000 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

สกุลเงิน

บาท

ช่วงเวลาในการทบทวน
รายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี
(Index Review)

ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปแบบ
ทำความรู้จักกับดัชนี FTSE SET Index Series
กราฟเปรียบเทียบราคาย้อนหลัง 10 ปีของดัชนี FTSE SET Index Series
กราฟเปรียบเทียบผลประกอบการระหว่างดัชนี FTSE SET Index Series และดัชนี SET50
Factsheet FTSE SET Index Series

 

ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด

ดัชนี FTSE SET ("FTSE SET Index Series") จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ FTSE International Limited ("FTSE") โดยสิทธิในดัชนี FTSE SET จะเป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ FTSE ร่วมกัน “FTSE” เป็นเครื่องหมายการค้าของ London Stock Exchange และ The Financial Times Limited โดย FTSE ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว "SET" เป็นเครื่องหมายการค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ FTSE หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมไม่ต้องรับผิด (รวมถึงกรณีประมาทเลินเล่อ) ในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ดัชนี FTSE SET โดยบุคคลอื่นใด