ดัชนี FTSE SET
     
 

ดัชนี FTSE SET เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลท. และ FTSE Group โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับดัชนีของตลาดทุนไทยให้มีสูตรการคำนวนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ประกอบด้วยดัชนี

แบ่งตามขนาดตลาด
สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม


FTSE SET Shariah Index

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FTSE Group และ Yasaar Limited (บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม) ได้ร่วมกันพัฒนา FTSE SET Shariah Index และเผยแพร่ดัชนีนี้ตั้งแต่ 23 เมษายน 2552

ดัชนี FTSE SET Shariah Index คัดเลือกหลักทรัพย์จากดัชนี FTSE SET All-Share และผ่าน
การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม ดัชนีนี้พัฒนาขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทสที่ประสงค์จะลงทุนตามหลักศาสนาอิสลาม

ดัชนีนี้ สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เช่น กองทุนรวม กองทุน ETFs และตราสารที่ใช้ดัชนีอ้างอิง (Index-linked products)

โดยปัจจุบันมีกองทุนรวม 2 กองทุน ที่อ้างอิงตามดัชนี FTSE SET Shariah Index ได้แก่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) และ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIF-LTF)

สรุปรายละเอียดโดยสังเขปของดัชนี FTSE SET Shariah Index (FSTSH)

เกณฑ์การคำนวน
และคัดเลือก

คัดเลือกหลักทรัพย์จาก FTSE SET All-Share Index โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักศาสนาอิสลาม ดังนี้
เกณฑ์การดำเนินธุรกิจ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้จะถูกคัดออกจากการคำนวณ
1) ธนาคาร สถาบันการเงินหรือประกันภัยที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจตาม
หลักศาสนาอิสลาม
2) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์
3) ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับสุกร
4) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบันเทิง ประกอบด้วย คาสิโน การพนัน
โรงภาพยนตร์ ดนตรี สื่อลามก และโรงแรม
5) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ
6) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายอาวุธ
เกณฑ์โครงสร้างทางการเงิน หลังจากได้หลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การดำเนินธุรกิจแล้ว จะคัดเลือกตามเกณฑ์อัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้
1) ส่วนของหนี้ต้องน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวม
2) ส่วนของเงินสดและดอกเบี้ย ต้องน้อยกว่า 33% ของสินทรัพย์รวม
3) สัดส่วนของบัญชีลูกหนี้และเงินสด ต้องน้อยกว่า 50% ของสินทรัพย์รวม
4) ดอกเบี้ยรวม และรายได้อื่นๆที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
ไม่ควรเกินกว่า 5% ของรายได้รวม

วันฐาน

29 กุมภาพันธ์ 2551

ความถี่ในการคำนวณ

ทุก ๆ 15 วินาที

มูลค่าฐานของดัชนี

1000 ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

สกุลเงิน

บาท

ช่วงเวลาในการทบทวน
รายชื่อหลักทรัพย์ในดัชนี
(Index Review)

ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมดาวน์โหลดเอกสาร
รูปแบบ
ทำความรู้จักกับดัชนี FTSE SET Shariah Index

 

ข้อตกลงและขอบเขตความรับผิด

ดัชนี FTSE SET ("FTSE SET Index Series") จัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ FTSE International Limited ("FTSE") โดยสิทธิในดัชนี FTSE SET จะเป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ FTSE ร่วมกัน “FTSE” เป็นเครื่องหมายการค้าของ London Stock Exchange และ The Financial Times Limited โดย FTSE ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว "SET" เป็นเครื่องหมายการค้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ FTSE หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิย่อมไม่ต้องรับผิด (รวมถึงกรณีประมาทเลินเล่อ) ในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ดัชนี FTSE SET โดยบุคคลอื่นใด