รายชื่อบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
     
 
รายละเอียด
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ *
รายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอน ปี 2518 - ปัจจุบัน *
รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET100 SET50 และดัชนี FTSE SET Index Series ที่แบ่งตามขนาดตลาด

* ปรับปรุงข้อมูลทุกวันทำการแรกของแต่ละสัปดาห์