กฎเกณฑ์แยกตามประมวล
     
 
  ส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน
ส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิก
ส่วนที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ส่วนที่เกี่ยวกับตลาดตลาดอนุพันธ์ (TFEX)

ส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ส่วนที่ี่เกี่ยวกับการพิจารณาความผิดและลงโทษ
ส่วนที่เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้ (BEX)
ส่วนที่เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ส่วนที่เกี่ยวกับสำนักหักบัญชี

ส่วนที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
สารบัญ
  สารบัญตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) (ปรับปรุง 31 มี.ค. 50)
 
การรับหลักทรัพย์
(ตม/ร 01-00) การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)" พ.ศ. 2546 (ปรับปรุง 25 ก.พ.. 52)
(ตม/ร 01-05) บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)" พ.ศ. 2544
     
การเปิดเผยข้อมูล
(ตม/ป 01-00) ข้อบังคับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ และการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)" พ.ศ. 2546
 
บุคคล
กรรมการอิสระ
(ตม/ร 01-07) กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทจดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)" (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
 
การเพิกถอน
(ตม/พ 01-00) การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)" พ.ศ. 2546
 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติอื่นๆ
(ตม/อ 01-00) ข้อบัีงคับการเปลี่ยนคำว่า "ตลาดหลักทรัพย์ใหม่" เป็น "ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)" พ.ศ. 2548
 
* หมายเหตุ ข้อมูลดังต่อไปนี้ใช้ร่วมกับ ประกาศ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเ้ทศไทย