การซื้อขายตราสารทุน
     
 
  ระบบซื้อขายหลักทรัพย์
  เวลาทำการซื้อขาย
  วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์
  การคำนวณหาราคาเปิด (Opening Price) และราคาปิด (Close Price)
  หน่วยการซื้อขาย ช่วงราคา ราคาสูงสุด-ต่ำสุด
  ประเภทคำสั่งซื้อขาย
  การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ
  การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี Circuit Breaker
  การขึ้นเครื่องหมาย
  การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)
 

โปรแกรมเทรดดิ้ง Program Trading

การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ

การซื้อขายนอกเวลาทำการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและสมาชิกสามารถซื้อขายได้เพิ่มเติมหลังจากที่ ตลาดหลักทรัพย์ปิดการซื้อขายในช่วงเวลาประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถบริหาร และปรับพอร์ตการลงทุน (Portfolio) ของตนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขรายการ ซื้อขายที่ผิดพลาดเพื่อ cover รายการซื้อขายที่ทำไปแล้วในระหว่างวัน สำหรับหลักเกณฑ์การซื้อขายมีดังนี้

 • ระยะเวลาซื้อขาย: ตั้งแต่เวลาปิด - 17:00 น. (ช่วง Run-off )
 • วิธีการซื้อขาย: ให้ซื้อขายด้วยวิธี Trade Report เท่านั้น โดยทำการบันทึกรายการซื้อขายระบบ ตามหลักเกณฑ์การซื้อขาย ดังนี้
กระดานซื้อขาย
ปริมาณ/มูลค่าซื้อขาย
ราคาซื้อขาย
อื่น ๆ
หลักทรัพย์ทั่วไป
(Trade Report – Off-hour)
ปริมาณซื้อขายเป็นหน่วย โดยมีปริมาณซื้อขายต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น
และมีมูลค่า ซื้อขายต่ำกว่า 3 ล้านบาท
ให้ซื้อขาย ณ ราคาปิด หรือ ราคาเฉลี่ย* ของวันนั้นกรณี ไม่มีราคาปิด หรือราคา เฉลี่ยของวันนั้น ให้ซื้อขาย ณ ราคาปิดในวันทำการ ก่อนหน้านั้น

หมายเหตุ : ราคาเฉลี่ยของหุ้นคำนวณโดยถ่วงน้ำหนักรายการซื้อขายเฉพาะที่เกิดจากวิธี Automatic Order Matching ในระหว่างวัน (นำราคาเปิดและปิดมารวมในการคำนวณด้วย)
 • ซื้อขายได้ทั้ง 1 Firm และ2 Firm
 • สามารถโฆษณาเพื่อซื้อขายผ่านระบบซื้อขายได้
การซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่
(Trade Report – Big Lot)
ปริมาณซื้อขายตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่าซื้อขาย ตั้งแต่ 3 ล้านบาท ขึ้นไป
 1. ราคาซื้อขายเป็นไปตาม Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์หลักยกเว้นกรณีควบรวมกิจการ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น(ทำ Tender Offer ) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากตลท.
 2. ต้องรายงานให้ตลท.ทราบทันทีที่ทำรายการเสร็จ ในกรณี

  2.1 ขนาดของรายการเกิน 25% ของทุนจดทะเบียน หรือ ทำให้ผู้ซื้อถือครองหลักทรัพย์ถึง 25% , 50% , 75%
 • ซื้อขายได้ทั้ง 1 Firm และ 2 Firm
 • สามารถโฆษณาเพื่อซื้อขายผ่านระบบซื้อขายได้
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยผู้ลงทุนต่างประเทศ
(Trade Report – Foreign)

ปริมาณซื้อขายต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น และมีมูลค่า ซื้อขายต่ำกว่า 3 ล้านบาท

Ceiling & Floor +/- 60% ของราคาปิดบนหลักทรัพย์หลักในวันก่อนหน้า

 • ซื้อขายได้ทั้ง 1 Firm และ 2 Firm
 • สามารถโฆษณาเพื่อซื้อขายผ่านระบบซื้อขายได้