การควบรวมกิจการ
 
     
 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M & A) อันเป็นธุรกรรมสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ  และเป็นหนึ่งในมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

 
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
   

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ

กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง

 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 3. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 4. ประมวลรัษฎากร
 5. ข้อบังคับ / ประกาศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ

 1. กฎหมายอื่นที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการควบรวมกิจการไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญติโรงงาน พ.ศ. 2535 และในอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
มาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ


สาระสำคัญ ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน ฉบับผ่านครม. วันที่ 4 ม.ค. 55
คลิกที่นี่

มาตรการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดย คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย วันที่ 4 พ.ย. 52 คลิกที่นี่

 • มาตรการที่ 3 : การปฏิรูปกฎหมายสำหรับการพัฒนาตลาดทุน 
       - การเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน (หน้า 30 – 32)
       - เอกสารแนบที่ 3 : การปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย
       (สิทธิและประโยชน์ที่พึงได้รับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเรื่องการควบรวมกิจการ) (หน้า 24 – 36 ของเอกสารแนบ)
 • มาตรการที่ 4 : การปรับปรุงระบบภาษีสำหรับการพัฒนาตลาดทุน
       -  การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ (หน้า 36)
 • บทที่ 4 : มาตรการพัฒนาตลาดทุนไทยอื่นๆ
        - มาตรการพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อส่งเสริมพันธกิจที่ 4 (สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านกฎหมาย ระเบียบ บัญชี ภาษี ข้อมูล เทคโนโลยีและการกำกับดูแล) (ข้อ 8 และ 9 หน้า 56)

มาตรการทางภาษี

 • มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลให้แก่บริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทอื่น มีผลวันที่ 2 ก.พ. 55 คลิกที่นี่
 • มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการ กรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดที่เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน อันเนื่องจากการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน มีผลวันที่ 28 เม.ย. 54 คลิกที่นี่
 • มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันโดยวิธีโอนหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทใหม่ กรณียกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นิติบุคคล มีผลวันที่ 20 ก.ย. 55 คลิกที่นี่
 • มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างกิจการ ด้วยการควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันโดยวิธีโอนหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทใหม่ กรณียกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา มีผลวันที่ 15 ก.ย. 55 คลิกที่นี่