English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
     
 

กรณีที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (ไทยเอ็นวีดีอาร์) ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจาก บริษัทจดทะเบียน (Right offering) ไทยเอ็นวีดีอาร์จะดำเนินการตามเงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ไทยเอ็นวีดีอาร์จะดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ที่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และจัดสรรสิทธิ ให้ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ทราบหลังจากที่ได้รับแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากบริษัทจดทะเบียน โดยไทยเอ็นวีดีอาร์ จะให้สิทธิการจองซื้อเอ็นวีดีอาร์แก่ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ที่มีชื่อปรากฏ ตามรายชื่อ ณ วัน Record Date / วันปิดสมุดทะเบียน ที่ให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Excluding Right : XR) หรือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ (Excluding Other Benefits : XB) โดยใช้สัดส่วนที่เท่ากับสัดส่วนที่บริษัทจดทะเบียนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ไทยเอ็นวีดีอาร์ และราคาที่เท่ากับราคาที่บริษัทจดทะเบียนจะขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับไทยเอ็นวีดีอาร์

    กรณีที่ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ถือหุ้นซึ่งเมื่อคำนวณตามสัดส่วนข้างต้นได้ไม่ลงตัว ไทยเอ็นวีดีอาร์มีสิทธิที่จะไม่นำเอาเอ็นวีดีอาร์ที่เป็นเศษที่เหลือมาคำนวณเพื่อให้สิทธิซื้อเอ็นวีดีอาร์เพิ่ม แม้ว่าบริษัทจดทะเบียนจะให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำหรับเศษหุ้นที่เหลือจากการคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าวได้ก็ตาม

  2. ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ต้องแจ้งความจำนงที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผ่านสมาชิกผู้ฝาก โดยสมาชิกผู้ฝากสามารถทำรายการจองเอ็นวีดีอาร์ ผ่านระบบ Digital Subscription System (DSS) (หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติกรณีการจองซื้อ และ/หรือแปลงสภาพระบบ DSS) พร้อม scan หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเอ็นวีดีอาร์ ส่งให้ไทยเอ็นวีดีอาร์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระยะเวลาการรับจองซื้อเอ็นวีดีอาร์ จะรับจองตั้งแต่วันแรกที่หลักทรัพย์อ้างอิงกำหนดรับจอง จนถึง ก่อนวันสุดท้ายที่หลักทรัพย์อ้างอิง กำหนดปิดรับจอง 1 วันทำการ ภายในเวลา 12.00 น.

  3. ไทยเอ็นวีดีอาร์ จะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนเท่ากับจำนวนเอ็นวีดีอาร์ที่ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์แจ้งความจำนงที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน และเมื่อไทยเอ็นวีดีอาร์ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการส่งมอบเอ็นวีดีอาร์ให้แก่ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์

  4. เมื่อไทยเอ็นวีดีอาร์ ได้รับจัดสรรหุ้นจากการจองสิทธิให้ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์แล้ว จะทำการออกเอ็นวีดีอาร์ ให้ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน และในกรณีที่มีการจองเกินสิทธิ ไทยเอ็นวีดีอาร์จะจัดสรรตามสัดส่วน การถือเอ็นวีดีอาร์ที่มีอยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน โดยนำเอ็นวีดีอาร์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนหลักทรัพย์

  5. ไทยเอ็นวีดีอาร์จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น ให้กับผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ โดยคำนวณตามวิธีการที่บริษัทจดทะเบียนกำหนด

สถานที่ติดต่อ :
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตึก C ชั้น 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ : บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่รับจองซื้อผ่านทางไปรษณีย์

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top