English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (สำหรับตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์)
     
  การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์เป็นการทั่วไป  
     
 

เมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป  บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด     จะดำเนินการรับซื้อคืนเอ็นวีดีอาร์ตามราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงกำหนด โดยผู้ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถแจ้งความจำนงตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่งมอบเอ็นวีดีอาร์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง ภายในระยะเวลาที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด กำหนด โดยระยะเวลาในการรับซื้อเอ็นวีดีอาร์จะสอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ : ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ แจ้งความจำนงตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยใช้แบบฟอร์มตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์ พร้อมส่งมอบเอ็นวีดีอาร์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง
ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ : สิ้นสุดก่อนระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง 1 วันทำการ  โดยตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ทำการรวบรวมรายชื่อ และสรุปยอดจำนวนเอ็นวีดีอาร์ที่เสนอขาย และแจ้งบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
การส่งมอบหลักทรัพย์ ในวันสุดท้ายของการรับซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง : ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบเอ็นวีดีอาร์ที่ได้รับจากผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ที่ตอบรับคำเสนอซื้อ ให้กับบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ผ่านระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ (PTI) โดยโอนเข้าบัญชี THAI NVDR COMPANY LIMITED FOR TENDER OFFER เลขที่บัญชี 000-000000013-9
  : บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ดำเนินการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงเท่ากับจำนวนที่ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ทำการตอบรับคำเสนอซื้อ เข้าบัญชีของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนด
การชำระราคา

: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เป็นผู้ชำระราคา ให้กับผู้ถือเอ็นวีดีอาร์โดยตรงตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนด

การคืนหลักทรัพย์
กรณีจำนวนหลักทรัพย์ของผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่ตรงตามที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กำหนด

: ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์เป็นผู้คืนเอ็นวีดีอาร์ให้กับผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top