English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
     
  การแลกเปลี่ยนเอ็นวีดีอาร์  
     
 

ผู้ลงทุนสามารถทำรายการขอเปลี่ยนสถานะเอ็นวีดีอาร์เป็นหุ้น Local / Foreign หรือจากหุ้น Local เป็นเอ็นวีดีอาร์ โดยผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์หรือระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนสถานะหุ้นให้แก่บริษัทสมาชิก

การขอเปลี่ยนเอ็นวีดีอาร์เป็นหุ้น Local : ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์จะต้องทำรายการ Trade Report ผ่านระบบซื้อขาย ของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริษัทสมาชิกทำรายการ Trade Report ขายเอ็นวีดีอาร์และซื้อหุ้น
การขอเปลี่ยนหุ้น Local เป็นเอ็นวีดีอาร์ : ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์จะต้องทำรายการ Trade Report ผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้บริษัทสมาชิกทำรายการ Trade Report ขายหุ้นและซื้อเอ็นวีดีอาร์
การขอเปลี่ยนเอ็นวีดีอาร์เป็นหุ้น Foreign : ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ต้องแจ้งความจำนงในการขอเปลี่ยนหุ้นไปยัง บริษัทสมาชิกเพื่อทำรายการเปลี่ยนเอ็นวีดีอาร์เป็นหุ้น Foreign ผ่านระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในกรณีที่ อัตราส่วนการถือครองหลักทรัพย์ (Foreign Limit) ต่างด้าวไม่เพียงพอ จะนำเอ็นวีดีอาร์เข้าคิวเพื่อรอโอนเป็นหุ้น Foreign โดยเอ็นวีดีอาร์ที่อยู่ระหว่างรอโอนเป็นหุ้น Foreign ยังคงได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ทางการเงินอย่างครบถ้วน

 

 

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top