English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
     
  การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อหรือขายคืนเอ็นวีดีอาร์  
     
       ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายเอ็นวีดีอาร์สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายเอ็นวีดีอาร์ผ่านสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ (สมาชิก) โดยให้ระบุเป็นคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายว่าเป็นการซื้อหรือขายเอ็นวีดีอาร์ ราคาซื้อขายและค่าธรรมเนียมการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์จะเป็นราคาเดียวกับหลักทรัพย์อ้างอิง


     กรณีสมาชิกตรวจพบข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์ เช่น สมาชิกมิได้ระบุในคำสั่งซื้อขายก่อนส่งคำสั่งเข้ามาในระบบซื้อขายว่าเป็นการซื้อขายเพื่อเอ็นวีดีอาร์ สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลได้ ดังนี้

  1. ตลาดหลักทรัพย์เปิดโอกาสให้สมาชิกแก้ไขข้อมูลโดยระบุวัตถุประสงค์การซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ในคำสั่งซื้อขายก่อนปิดการซื้อขายในวันนั้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ (วันที่ T) 

  2. สำนักหักบัญชีเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถแก้ไขรายการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

    2.1 รายการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ ที่ยังมิได้ชำระราคาและส่งมอบ สมาชิกสามารถแก้ไขผ่านระบบงานของสำนักหักบัญชี โดยอ้างอิงหมายเลขรายการซื้อขาย (Deal Number) ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์จนถึงวันทำการที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ก่อนเวลา 10.30 น.  

    ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับลดระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักหักบัญชี) จาก 3 วันทำการ เป็น 2 วันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ (T+2) รายการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 2  มีนาคม  2561 เป็นต้นไป (ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป) กำหนดระยะเวลาการทำรายการแก้ไข เปลี่ยนแปลงเป็นตั้งแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ จนถึงถึงวันทำการที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทพย์ ก่อนเวลา 11.30 น.  

    2.2 รายการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ ที่ชำระราคาและส่งมอบแล้ว สมาชิกสามารถแก้ไขผ่านระบบงานของสำนักหักบัญชี โดยอ้างอิงหมายเลขรายการซื้อขาย (Deal Number) ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน แต่หากหลักทรัพย์นั้นมีการปิดสมุดทะเบียนภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกจะทำรายการที่อ้างอิงกับรายการซื้อขายได้หลังวันปิดสมุดทะเบียนแล้วเท่านั้น

    โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการบนระบบงานสำนักหักบัญชี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร.02 009 9999 โทรสาร 02 009 9991
top