English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
     
  การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อหรือขายคืนเอ็นวีดีอาร์  
     
 

ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายเอ็นวีดีอาร์สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายเอ็นวีดีอาร์ผ่านสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ (สมาชิก) โดยให้ระบุในคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายว่าเป็นการซื้อหรือขายเอ็นวีดีอาร์ ราคาซื้อขายและค่าธรรมเนียมการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์จะเป็นราคาเดียวกับหลักทรัพย์อ้างอิง


กรณีสมาชิกตรวจพบข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์ เช่นสมาชิกมิได้ระบุในคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบซื้อขายว่าเป็นการซื้อขายเพื่อเอ็นวีดีอาร์ เมื่อสมาชิกตรวจพบข้อผิดพลาดก่อนปิดการซื้อขายในวันนั้น ตลาดหลักทรัพย์เปิดโอกาสให้สมาชิกแก้ไขข้อมูลโดยระบุวัตถุประสงค์การซื้อขายเอ็นวีดีอาร์ ดังกล่าวในคำสั่งซื้อขายได้ภายในเวลา 17.00 น.ของวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ (วันที่ T)


กรณีสมาชิกตรวจพบข้อผิดพลาดหลังจากวันที่เกิดการซื้อขาย สมาชิกสามารถใช้บริการการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อหรือขายคืน NVDR ที่ยังมิได้ชำระราคาและส่งมอบของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ ผ่านระบบงานของสำนักหักบัญชี ภายใต้ชื่องาน NVDR Adjustment โดยอ้างอิงหมายเลขรายการซื้อขาย (Deal Number) ซึ่งมีระยะเวลาการทำรายการตั้งแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ (วันที่ T) หลังเวลา 17.30 น ถึงวันทำการที่สามถัดจากวันที่ซื้อขาย (วันที่ T+3) ก่อนเวลา 10.30 น. สำหรับรายการซื้อหรือขายคืน NVDR ที่ได้รับชำระราคาและส่งมอบแล้ว สมาชิกสมาชิกสามารถแก้ไขผ่านระบบงานของสำนักหักบัญชี ภายใต้ชื่องาน NVDR Adjustment (extension) โดยอ้างอิงหมายเลขรายการซื้อขาย (Deal Number) ย้อนหลังได้ 3 เดือนแต่หากหลักทรัพย์นั้นมีการปิดสมุดทะเบียนภายใน 3 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกจะทำรายการที่อ้างอิงกับรายการซื้อขายได้ตั้งแต่หลังวันปิดสมุดทะเบียนแล้วเท่านั้น โดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำรายการ NVDR Adjustment และ NVDR Adjustment (extension) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center โทร.02 009 9999 โทรสาร 02 009 9991
top