English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (สำหรับนักลงทุน)
     
  การตอบรับคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์  
     
 

เมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะแจ้งการงดลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวและจะดำเนินการรับซื้อคืนเอ็นวีดีอาร์ตามราคาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดย ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ต้องแจ้งความจำนงตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่งมอบเอ็นวีดีอาร์ให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์หุ้นอ้างอิง ภายในระยะเวลาที่ไทยเอ็นวีดีอาร์กำหนด โดยจะกำหนดระยะเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ :สิ้นสุดก่อนระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง 1 วัน
ทำการ ทั้งนี้หากมีผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ไม่ดำเนินการตอบ
รับคำเสนอซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด ไทยเอ็นวีดี
อาร์ จะดำเนินการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ตัว
แทนรับซื้อหลักทรัพย์แทนผู้ถือเอ็นวีดีอาร์
ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ :ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ แจ้งความจำนงตอบรับคำเสนอหลักทรัพย์โดยใช้ แบบฟอร์มตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์ พร้อมส่งมอบเอ็นวีดีอาร์ให้แก่ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง
การชำระราคา

-กรณีผู้ถือเอ็นวีดีอาร์เป็นผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ :ตัวแทนรับซื้อหลักทรัพย์เป็นผู้ชำระราคาให้กับผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ โดยตรงตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ผู้ทำคำเสนอซื้อกำหนด
-กรณีผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ที่มิได้ดำเนินการตอบรับ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ :ให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารคัสโตเดี้ยน โอนเอ็นวีดีอาร์ของผู้ถือเอ็นวีดีอาร์รายดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดของผู้ถือเอ็นวีดีอาร์มายังไทยเอ็นวีดีอาร์ เพื่อดำเนินการชำระราคาให้กับผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ต่อไป 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top