English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การแปลงสภาพหลักทรัพย์
     
  การแปลงสภาพหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลา  
     
 

เมื่อบริษัทจดทะเบียนแจ้งกำหนดระยะเวลาการแปลงสภาพหลักทรัพย์ ( ใบสำคัญแสดงสิทธิ / หุ้นบุริมสิทธิ) เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (ไทยเอ็นวีดีอาร์) จะดำเนินการตามเงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ สามารถแจ้งความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์เอ็นวีดีอาร์ โดยใช้อัตราการใช้สิทธิเท่ากับอัตราการใช้สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งสิทธิแก่ไทยเอ็นวีดีอาร์ และราคาที่เท่ากับราคาที่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน

  2. ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแปลงสภาพหลักทรัพย์ได้จาก Web Site : www.set.or.th/nvdr

  3. ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ต้องแจ้งความจำนงที่จะแปลงสภาพหลักทรัพย์ ผ่านสมาชิกผู้ฝาก เมื่อสมาชิกผู้ฝากทำรายการถอน เพื่อแปลงสภาพแล้ว สมาชิกผู้ฝากสามารถทำรายการจองเอ็นวีดีอาร์ ผ่านระบบ Digital Subscription System (DSS) (หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติกรณีการจองซื้อ และ/หรือแปลงสภาพระบบ DSS) พร้อม scan หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเอ็นวีดีอาร์ ส่งให้ไทยเอ็นวีดีอาร์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยระยะเวลาการรับจองซื้อเอ็นวีดีอาร์ จะรับจองตั้งแต่วันแรกที่หลักทรัพย์อ้างอิงกำหนดรับจอง จนถึง ก่อนวันสุดท้ายที่หลักทรัพย์อ้างอิง กำหนดปิดรับจอง 1 วันทำการ ภายในเวลา 12.00 น.

  4. ไทยเอ็นวีดีอาร์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ในจำนวนเท่ากับจำนวนเอ็นวีดีอาร์ที่ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์แจ้งความจำนงที่ใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ และเมื่อไทยเอ็นวีดีอาร์ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการส่งมอบเอ็นวีดีอาร์ให้แก่ผู้ถือเอ็นวีดีอาร์

สถานที่ติดต่อ :
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตึก C ชั้น 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หมายเหตุ : บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ไม่รับจองซื้อผ่านทางไปรษณีย์

 

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top