English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
การดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนเพิกถอนหลักทรัพย์ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ลงทุนออกจากตลาดหลักทรัพย์
     
  การงดลงทุนในหลักทรัพย์  
     
 
  1. หลังจากที่บริษัทจดทะเบียนได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีมติทำการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียนจะดำเนินการให้มีผู้จัดทำคำเสนอซื้อจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จากผู้ถือหุ้นทั่วไป และจะประกาศแจ้งระยะเวลาการรับซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายหลังจากการซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทจดทะเบียนจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

  2. ไทยเอ็นวีดีอาร์ จะดำเนินการประกาศแจ้งข่าวการงดลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ใน Web Site: www.set.or.th/nvdr โดยจะเริ่มงดลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง ในวันแรกของระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ภายหลังจากการงดลงทุนในหลักทรัพย์ หากมีผู้ลงทุนสั่งซื้อเป็นเอ็นวีดีอาร์ ผู้ลงทุนจะได้รับมอบหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงแทน โดยผู้ลงทุนจะยังคงสามารถขายเอ็นวีดีอาร์ที่ถือครองอยู่ได้ 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top