English
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลที่ผู้ลงทุนในเอ็นวีดีอาร์ควรรู้
ข้อมูลการซื้อขายเอ็นวีดีอาร์
ข่าว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงก์เชื่อมโยง
ถาม-ตอบ
ติดต่อบริษัท
แผนผังเว็บไซต์
วิธีปฏิบัติของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ในการถือหุ้นสถาบันการเงินตามอัตราที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
     
 

ตามที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งในอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ในกรณีที่ไทยเอ็นวีดีอาร์มีการลงทุนในหุ้นดังกล่าวใกล้เคียงอัตราที่ได้รับอนุญาต จะมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. เมื่อการลงทุนในหุ้นดังกล่าวถึงอัตราที่ต่ำกว่าอัตราที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 5 และร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไทยเอ็นวีดีอาร์จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบเรื่องข้อมูลการลงทุนตามลำดับ ผ่าน www.set.or.th/nvdr และ www.set.or.th

 2. เมื่อการลงทุนในหุ้นดังกล่าวใกล้เคียงอัตราที่ได้รับอนุญาต ไทยเอ็นวีดีอาร์จะระงับการลงทุนเป็นการชั่วคราว และจะมีการดำเนินการดังนี้
  1. ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบเรื่องระงับการลงทุนเป็นการชั่วคราว ผ่าน www.set.or.th/nvdr และ www.set.or.th
  2. ไม่ออก NVDR สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว โดยผู้ลงทุนไม่สามารถสั่งซื้อ NVDR ในระบบซื้อขายได้และไม่สามารถทำการแก้ไขรายการซื้อหรือขายคืน NVDR  ในระบบ TSD (NVDR Adjustment)

 3. เมื่อปริมาณการลงทุนในหุ้นดังกล่าวของไทยเอ็นวีดีอาร์ ลดลงต่ำลงร้อยละ 3 จากอัตราที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ไทยเอ็นวีดีอาร์จะอนุญาตให้ลงทุนใน NVDR ได้อีกครั้ง  และมีการดำเนินการดังนี้
  1. ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบเรื่องการยกเลิกการระงับการลงทุน และให้สามารถกลับมาลงทุนในหุ้นดังกล่าวได้อีกครั้ง ผ่าน www.set.or.th/nvdr และ www.set.or.th
  2. ไทยเอ็นวีดีอาร์จะออก NVDR สำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว โดยนักลงทุนสามารถสั่งซื้อ NVDR ในระบบซื้อขายได้ตามปกติ และสามารถทำการแก้ไขรายการซื้อหรือขายคืน NVDR  ในระบบ TSD (NVDR Adjustment) ได้โดยต้องเป็นรายการซื้อขายของวันทำการที่อนุญาตให้กลับมาลงทุนได้

หมายเหตุ : ข้อมูลการถือครองหุ้นของไทยเอ็นวีดีอาร์เผยแพร่บนเวปไซต์ของไทยเอ็นวีดีอาร์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวันทำการ https://www.set.or.th/th/market/statistics/nvdr/outstanding-share

 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ SET Contact Center www.set.or.th/contactcenter 02 009 9999
top