TDX Main

คำถามที่พบบ่อย FAQ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

คำถามที่พบบ่อย FAQ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

การเปิดบัญชี

TDX รองรับการเปิดบัญชีลูกค้า 2 ประเภท ได้แก่

 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 2. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย

หากลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดบัญชี สามารถติดต่อ TDX Contact Center 0 2009 9500 หรือ TDXContactCenter@set.or.th

TDX ขอแนะนำให้ลูกค้าเตรียม 5 อย่างนี้ให้พร้อมก่อนเริ่มเปิดบัญชี TDX
 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงิน หรือ หลักฐาน/เอกสารที่มีข้อมูลชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร และชื่อบัญชีที่ตรงกับชื่อ-นามสกุลของลูกค้าที่เปิดบัญชีกับ TDX เช่น e-Statement, รูป e-Passbook, รูปที่ Capture จาก Mobile Banking App ที่มีข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น
 3. เปิดใช้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID กับธนาคารที่ TDX รองรับ*
 4. อีเมล
 5. โทรศัพท์มือถือที่จดทะเบียนในไทย
หมายเหตุ:  กรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนผ่าน NDID แต่ยังไม่เคยสมัคร NDID กับธนาคารใดมาก่อน  แนะนำให้ลูกค้าเปิดใช้บริการ NDID กับธนาคารมาก่อนเปิดบัญชี TDX เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  โดยรายชื่อธนาคารที่ TDX รองรับการยืนยัน NDID ทั้ง 9 แห่ง มีดังนี้ KBANK, SCBX, BBL,  BAY, TTB, KKP, CIMB, GSB, GHB
ท่านสามารถสามารถดูขั้นตอนการเปิดบัญชีได้ โดยคลิก “ดู Clip VDO ขั้นตอนการเปิดบัญชีกับ TDX” หรือ ดาวน์โหลดคู่มือการเปิดบัญชี
สรุปขั้นตอนการเปิดบัญชี TDX มีดังนี้
 1. ดาวโหลด TDX Application
 2. กดปุ่ม Open Account เพื่อเริ่มต้นเปิดบัญชี
      1)  สร้างบัญชี และยืนยันอีเมล
      2)  กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และยืนยันเบอร์โทรศัพท์
      3)  รับทราบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Notice)
      4)  ให้ยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Marketing Consent)
      5)  ยืนยันตัวตนผ่าน NDID
      6)  ยืนยันว่าไม่ใช่บุคคลสัญชาติอเมริกัน (FATCA)
      7)  กรอกข้อมูลการเปิดบัญชี (ข้อมูลส่วนตัว, ที่อยู่, อาชีพและรายได้) 
      8)  ทำแบบประเมินความเสี่ยง (Client Suitability)
      9)  ทำแบบประเมินความรู้ (Knowledge Test)
      10)  ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ TDX
      11)  อัพโหลดรูปหน้าสมุดบัญชี (Passbook) หรือ หลักฐาน/เอกสารที่แสดงข้อมูลชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร และชื่อบัญชี
 3. รออนุมัติผลภายใน 3-5 วัน

หากท่านมีความประสงค์เปิดบัญชีนิติบุคคลกับ TDX โปรดติดต่อ TDX Contact Center 0 2009 9500 หรือ TDXContactCenter@set.or.th เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกค้าบุคคลธรรมดาสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. ผ่าน NDID (สำหรับลูกค้าที่มี NDID กับธนาคารแห่งใดแห่งหนึ่งมาก่อนแล้ว หากยังไม่เคยมี NDID ให้ติดต่อธนาคารเพื่อเปิดใช้บริการ NDID ก่อน) 
 2. ผ่าน IdP Agent (ซึ่งปัจจุบันรองรับเฉพาะ AIS เท่านั้น)

หากลูกค้าต้องการทราบว่าเคยลงทะเบียน NDID ไว้กับธนาคารใดไว้บ้าง สามารถดูได้จากขั้นตอนการเปิดบัญชีบน TDX Application ในขั้นตอนเลือกผู้ให้บริการยืนยันตัวตน NDID จะแสดงรายชื่อธนาคารที่ลูกค้าได้มีการยืนยันตัวตนไว้แล้วในด้านบน หรือลูกค้าสามารถตรวจสอบการลงทะเบียน NDID ของตนเองผ่าน Mobile Banking Application ของธนาคารที่ลูกค้ามีบัญชี หรือติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง 

TDX รองรับการยืนยันตัวตน NDID ผ่านธนาคารทั้งหมด 9 แห่ง ดังนี้
 1. ธนาคารกสิกรไทย
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์
 3. ธนาคารกรุงเทพ
 4. ธนาคารซีไอเอ็มบี
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 6. ธนาคารทหารไทยธนชาต
 7. ธนาคารออมสิน
 8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 9. ธนาคารเกียรตินาคิน
หมายเหตุ: กรณีที่ต้องการยืนยันตัวตนผ่าน NDID แต่ยังไม่เคยสมัคร NDID กับธนาคารใดมาก่อน  แนะนำให้ลูกค้าเปิดใช้บริการ NDID กับธนาคารมาก่อนเปิดบัญชี TDX เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
แนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนวิธีการยืนยันตัวเป็นผ่านตัวแทนบริการยืนยันตัวตน (IDP Agent) ณ จุดให้บริการ AIS, ธนาคารกรุงศรี (Krungsri i-Confirm) หรือ เปลี่ยนธนาคารที่ทำการยืนยันตัวตน NDID (ถ้ามี) หรือ ติดต่อธนาคารเพื่อปรับปรุงข้อมูล/สอบถามวิธีแก้ไขปัญหา 

หมายเหตุ:

ลูกค้าสามารถใช้หลักฐานหรือเอกสารอื่นที่ธนาคารออกให้ได้ ซึ่งหลักฐานดังกล่าวต้องมีข้อมูลชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร และชื่อบัญชีที่ตรงกับชื่อ-นามสกุลของลูกค้าที่เปิดบัญชีกับ TDX  ตัวอย่างเช่น e-Statement, รูป e-Passbook, รูปที่ Capture จาก Mobile Banking App ที่มีข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น

ปัญหาทั่วไปเกิดจากสาเหตุหลัก ดังนี้

 1. อีเมลที่ลงทะเบียนกับ TDX ไม่ถูกต้อง เช่น ตัวสะกดผิด พิมพ์ตกเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษ​
 2. อีเมลที่ได้รับของท่านอาจตกหล่นอยู่ที่ กล่องอีเมลขยะ/สแปม (Junk Email/Trash/Bin/Spam)​
 3. กล่องอีเมลเต็ม

หากลูกค้ากรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  TDX จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติไม่เกิน 5 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่สมัครเปิดบัญชีเข้ามาพร้อมกันในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

ลูกค้าสามารถกลับเข้ามาเปิดบัญชีต่อ หรือ เข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจาก TDX โดยเข้าผ่าน Link นี้

หรือ

 1.  เปิด TDX Application
 2. กดปุ่ม Open Account
 3. กดปุ่ม Continue Account Opening
 4. ใส่ Username และ Password ที่สร้างไว้ตอนแรกเพื่อเข้าไปทำการเปิดบัญชีต่อ
หมายเหตุ: หากลูกค้าจำ Username หรือ Password ไม่ได้ กรุณาติดต่อ TDX Contact Center 0 2009 9500 หรือ อีเมล์ TDXContactCenter@set.or.th

การฝาก-ถอนเงิน

การฝากเงิน
ลูกค้าสามารถฝากเงินผ่านช่องทาง QR Payment หรือหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ และวงเงินจะ Update ทันทีที่ลูกค้าดำเนินการฝากเงินสำเร็จ

 • การฝากเงินแบบ QR Payment ลูกค้าสามารถสแกน QR Payment จาก Mobile Banking App ของธนาคารที่รองรับ โดยชื่อบัญชีธนาคารที่จะใช้ชำระเงินผ่าน QR Payment จะต้องตรงกับชื่อบัญชีลูกค้าที่ได้สมัครใช้บริการบน TDX เท่านั้น
 • การฝากเงินด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์สมัครใช้บริการ ATS ตั้งแต่ตอนเปิดบัญชี หากไม่ได้สมัครไว้ตั้งแต่ตอนแรกจะต้องทำการฝากเงินผ่านช่องทาง QR Payment เท่านั้น

การถอนเงิน
ลูกค้าสามารถอนเงินได้เท่าที่มีอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัล (Wallet) ครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ โดยสามารถเลือกบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ ณ ตอนเปิดบัญชีเท่านั้น

หากลูกค้าต้องการเพิ่มหรือแก้ไขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงิน สามารถติดต่อไปยัง TDX Contact Center ได้ที่เบอร์โทร 0 2009 9500 หรืออีเมล TDXContactCenter@set.or.th (TDX รองรับบัญชีธนาคารสำหรับการรับเงินสูงสุด 5 บัญชี)

ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัล (Wallet) และสถานะรายการฝาก-ถอนเงินได้จากหน้าจอบน TDX Application ที่เมนู Wallet เลือก History
โดยหลังทำรายการฝาก-ถอนเงินสำเร็จจะมี email แจ้งให้ลูกค้าทราบทันที และลูกค้าจะได้รับรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายวันผ่านช่องทาง email อีกครั้งในวันถัดไป 

การฝากเงินแบบ QR Payment - ลูกค้าสามารถใช้บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่รองรับการทำรายการฝากเงินผ่านช่องทาง QR Code
การฝากเงินด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) -  ในช่วงเริ่มต้นรองรับเฉพาะบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น

QR Code จะหมดอายุภายใน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ QR Code ถูกสร้างขึ้นมา และ 1 QR Code สามารถทำรายการฝากได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
นอกจากนี้การฝากเงินเข้าบัญชี TDX ชื่อบัญชีธนาคารต้นทางที่ฝาก QR Payment เข้ามาจะต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายยบน TDX หากไม่ตรงกันระบบจะไม่นำเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัล ซึ่งลูกค้าจะต้องดำเนินการขอคืนเงินในภายหลัง

หากลูกค้าฝากเงินเข้าบัญชี TDX แล้วพบว่าชื่อบัญชีธนาคารที่ใช้ฝากเงินไม่ตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายบน TDX หรือไม่ใช่บุคคลเดียวกัน TDX ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวและคืนเงินกลับไปยังบัญชีธนาคารที่โอนเข้ามาเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอคืนเงินมาที่ TDXOperation@set.or.th ตามรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการขอคืนเงิน

 1. หลักฐานการโอนเงินของรายการที่โอนมาผิด เช่น สลิปการโอนเงิน
 2. ภาพถ่าย หรือ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบัญชีธนาคารที่โอนเงินมาผิด (หากใช้สำเนาบัตรประชาชน ให้คาดทับศาสนา กรุ๊ปเลือด และระบุข้อความ “ใช้สำหรับขอคืนเงินจาก TDX เท่านั้น” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องและวันที่ปัจจุบัน)
 3. ภาพถ่าย หรือ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเข้ามา
 4. เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ในกรณีที่เจ้าของบัญชีมีการเปลี่ยนชื่อจริง และ/หรือ นามสกุล

ทั้งนี้ระยะเวลาการคืนเงิน TDX จะดำเนินการตรวจสอบและคืนเงินภายใน 3 วัน หลังได้รับเอกสารที่ใช้ในการขอคืนเงินครบถ้วน

สามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินผ่าน TDX Wallet ได้ทุกวัน
ยกเว้น วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 04.00-05.00 น.

ความปลอดภัยของบัญชี

ติดต่อ TDX Contact Center 0 2009 9500 หรือ TDXContactCenter@set.or.th

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติบัญชี
ติดต่อ TDX Contact Center 0 2009 9500 หรือ TDXContactCenter@set.or.th

สำหรับลูกค้าที่บัญชีได้รับการอนุมัติแล้ว

 1. เข้า TDX Application และกดปุ่ม "Forgot Password"
 2. กรอก "Username" และกด "Next"
 3. ตอบคำถามเพื่อยืนยันตัวตน
 4. ยืนยันรหัสผ่าน SMS OTP
 5. ตั้งรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

ติดต่อ TDX Contact Center 0 2009 9500 หรือ TDXContactCenter@set.or.th

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน Password ได้ด้วยตนเอง ผ่าน TDX Application ที่เมนู More และเลือก Change Password 

เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน

 1. ความยาวจะต้องไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร และสูงสุดไม่เกิน 20 ตัวอักษร
 2. ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์เล็ก (a-z) และตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z)
 3. ต้องมีตัวเลข (0-9)
 4. ต้องมีอักขระพิเศษมาตรฐาน (!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~)
TDX-FAQ-A01
TDX-FAQ-A02
TDX-FAQ-A03

TDX Application รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้สูงสุด 5 อุปกรณ์ ทั้งโทรศัพท์มือถือและแท็บแล็ต โดยสามารถใช้งานได้ทีละ 1 อุปกรณ์

ลูกค้าสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้ที่ เมนู More เลือก Device Management เพื่อทำการเลือก ลบอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการใช้งาน

TDX-FAQ-B01
TDX-FAQ-B02
TDX-FAQ-B03

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงรหัส PIN ได้ที่ เมนู More เลือก Change PIN และกรอกรหัส PIN เดิม เพื่อทำการตั้งค่ารหัส PIN ใหม่ได้ทันที

TDX-FAQ-C01
TDX-FAQ-C04
TDX-FAQ-C02
TDX-FAQ-C05
TDX-FAQ-C05

หากกรอกรหัส PIN ผิดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะทำการล็อก PIN ทันที ลูกค้าสามารถติดต่อ TDX Contact Center 0 2009 9500 หรือ TDXContactCenter@set.or.th

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติบัญชี
ติดต่อ TDX Contact Center 0 2009 9500 หรือ TDXContactCenter@set.or.th

สำหรับลูกค้าที่บัญชีได้รับการอนุมัติแล้ว

 1. เปิด TDX Application และเข้าสู่ระบบ
 2. ไปที่เมนู "More"
 3. กด "Forgot PIN"
 4. ตอบคำถามเพื่อยืนยันตัวตน
 5. ยืนยัน SMS OTP
 6. ตั้ง PIN ใหม่ที่ต้องการ

อื่นๆ

TDX Contact Center : 0 2009 9500 หรืออีเมล TDXContactCenter@set.or.th

สามารถดูได้ที่นี่ https://www.set.or.th/th/tdx/whistleblow

สามารถดูได้ที่นี่ https://www.set.or.th/th/rights-execution

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบคำขอสำหรับการแก้ไขข้อมูลผู้ถือครองบัญชีโทเคนดิจิทัลได้โดย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

หลังจากท่านทำการกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถอัปโหลดเอกสารตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าไปที่ https://www.set.or.th/cc/dip
 2. เลือกวัตถุประสงค์ “TDX (เปิดบัญชี/ แก้ไขข้อมูล)
 3. กรอกชื่อ-นามสกุลอีเมลและหมายเลขบัตรประชาชน
 4. ระบุข้อความว่า “เอกสารสำหรับการขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว”
 5. ทำการอัปโหลดเอกสารและกด “บันทึก”
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย