TDX Main

ความรู้การลงทุน Digital Asset

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

ความรู้การลงทุน Digital Asset

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​
สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร?
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ภายใต้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แก่ โทเคนดิจิทัล และ คริปโตเคอร์เรนซี
โทเคนดิจิทัลคืออะไร?
หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือในการร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการ (Investment Token) หรือสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ (Utility Token)
img_aboutToken

ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล
ปัจจุบัน พรก. สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล
ปัจจุบัน พรก. สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

img_productToken
img_no1
โทเคนดิจิทัล
(Digital Token)
เป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)
    คือ โทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ
  • โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utillity Token)
    คือ โทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่ เฉพาะเจาะจงตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือโทเคนดิจิทัล รวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
img_productCrypto
img_no2
คริปโทเคอร์เรนซี
(Cryptocurrency)
เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิอื่นใดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin และ ETH เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันคริปโทเคอร์เรนซียังไม่ถือเป็นเงินตราที่ธนาคารรับรองให้สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
(Legal Tender)
ลงทุนในโทเคนดิจิทัล แล้วได้อะไร
icon_no1

เพิ่มโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น อสังหาริมทรัพย์, ภาพยนตร์, Carbon Credit

icon_no2

ให้ผลตอบแทนในรูปแบบที่มากกว่าเงินปันผล เช่น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร (Investment Token) ส่วนลดการใช้บริการ (Utility Token) ฯลฯ

icon_no3

สามารถเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์มูลค่าสูงได้ด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูงมาก

icon_no4

สามารถซื้อขายได้ตลอด 24/7

* การลงทุนในโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาความเสี่ยงก่อนการลงทุน

Article

Infographic

TDX-Education-infographic-01

เปิดโลก Digital Token การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ใครก็เข้าถึงได้กับ TDX

Digital Token เกิดขึ้นมาจากการแปลงสินทรัพย์มาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล เป็นตัวแทนของ “สิทธิ” ที่ผู้ถือโทเคนจะได้รับจากการถือโทเคน นอกจากนั้นแล้ว Digital Token ยังมีรูปแบบผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างจากการลงทุนปกติ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนใน Digital Token กับ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX)

📱 ดาวน์โหลดแอป TDX และเปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ https://onelink.to/ynyezg

TDX-Education-infographic-02

รู้จัก TDX แพลตฟอร์มเพื่อการลงทุนใน Digital Token

TDX หรือ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล (Digital Asset Exchange) นักลงทุนที่ได้รับจัดสรรโทเคนดิจิทัลทั้งในตลาดแรก กับผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดรอง สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ รองรับการให้บริการทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สอบถามรายละเอียดได้ที่ TDX Contact Center 02-009-9500 หรืออีเมล TDXContactCenter@set.or.th

📱 ดาวน์โหลดแอป TDX และเปิดบัญชีได้แล้ววันนี้ https://onelink.to/ynyezg

Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย