TDX Main

กฎเกณฑ์และระเบียบ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

กฎเกณฑ์และระเบียบ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​
กฎเกณฑ์
หลักเกณฑ์ของบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX Rulebooks)

การรับฟังความคิดเห็น
“TDX เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงการคุ้มครองนักลงทุนและการรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ TDX จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปพิจารณาทบทวนและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป”
comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 10 เมษายน 2566วันที่ปิดรับ 24 เมษายน 2566
วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 10 เมษายน 2566
วันที่ปิดรับ 24 เมษายน 2566

Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย