TDX Main

กฎเกณฑ์และระเบียบ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

กฎเกณฑ์และระเบียบ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​
การรับฟังความคิดเห็น
“TDX เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงการคุ้มครองนักลงทุนและการรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ TDX จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปพิจารณาทบทวนและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป”
comment-closeปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ของบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 10 เมษายน 2566วันที่ปิดรับ 24 เมษายน 2566
วันที่เปิดรับฟังความคิดเห็น 10 เมษายน 2566
วันที่ปิดรับ 24 เมษายน 2566

กฎเกณฑ์
หลักเกณฑ์การคัดเลือก​และเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล​
หลักเกณฑ์การซื้อขายและการชำระราคา
หลักเกณฑ์การจัดการให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง
“ร่าง” หลักเกณฑ์ของบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX Rulebooks)
หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรการดําเนินการกรณีตรวจพบคำสั่งไม่เหมาะสม
นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย

Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย