TDX Main

กฎเกณฑ์และระเบียบ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

กฎเกณฑ์และระเบียบ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​
กฎเกณฑ์
หลักเกณฑ์การคัดเลือก​และเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล​
หลักเกณฑ์การซื้อขายและการชำระราคา
หลักเกณฑ์การจัดการให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง
หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรการดําเนินการกรณีตรวจพบคำสั่งไม่เหมาะสม
นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย

Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย