TDX Main

ผลิตภัณฑ์และบริการ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

ผลิตภัณฑ์และบริการ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​
ข้อมูลโทเคนดิจิทัล
สินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร?
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ภายใต้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แก่ โทเคนดิจิทัล และ คริปโตเคอร์เรนซี
img_aboutToken

ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล
ปัจจุบัน พรก. สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

ประเภทของสินทรัพย์ดิจิทัล
ปัจจุบัน พรก. สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ได้แบ่งสินทรัพย์ดิจิทัลออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

img_productToken
img_no1
โทเคนดิจิทัล
(Digital Token)
เป็นหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 • โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)
  คือ โทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใดๆ
 • โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utillity Token)
  คือ โทเคนดิจิทัลที่กำหนดสิทธิในการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการหรือสิทธิอื่นใดที่ เฉพาะเจาะจงตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ออกและผู้ถือโทเคนดิจิทัล รวมถึงหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด 
img_productCrypto
img_no2
คริปโทเคอร์เรนซี
(Cryptocurrency)
เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิอื่นใดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin และ ETH เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันคริปโทเคอร์เรนซียังไม่ถือเป็นเงินตราที่ธนาคารรับรองให้สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
(Legal Tender)
img_megaphone
TDX ให้บริการซื้อขายเป็นศูนย์กลางสำหรับการซื้อขาย
หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลเท่านั้น
โดยปัจจุบันคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้โทเคนดิจิทัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token)


เปิดประสบการณ์ลงทุนโทเคนดิจิทัล
รูปแบบใหม่กับ TDX
เปิดประสบการณ์ลงทุนโทเคนดิจิทัล
รูปแบบใหม่กับ TDX
เปิดบัญชีปลอดภัย รู้ผลไว เริ่มต้นซื้อ-ขายได้ทันที 
เปิดบัญชีปลอดภัย รู้ผลไว เริ่มต้นซื้อ-ขายได้ทันที 
img_openAcc01
1. ดาวน์โหลด TDX Application
img_openAcc02
2. เปิดบัญชีและยืนยันตัวตนด้วย NDID
img_openAcc03
3. รออนุมัติและเริ่มต้นซื้อ-ขายโทเคนดิจิทัล
img_megaphone ดู Clip VDO ขั้นตอนการเปิดบัญชี TDX
img_megaphone ดู Clip VDO ขั้นตอนการเปิดบัญชี TDX
Download
TDX Application
สร้างทางเลือกในการระดมทุนและเปิดโอกาสลงทุนในโทเคนดิจิทัล
img_badgeIOSimg_badgeAndroid
img_phoneApp
Download
TDX Application
สร้างทางเลือกในการระดมทุนและเปิดโอกาสลงทุนในโทเคนดิจิทัล
img_badgeIOSimg_badgeAndroid
img_phoneApp
คำถามที่พบบ่อย


วิธีการเปิดบัญชี TDX​
วิธีการเติม - ถอนเงิน​
วิธีการซื้อ - ขายโทเคนดิจิทัล​
วิธีการซื้อขาย
img_buy01
1. ล็อคอินเข้าสู่บัญชี TDX
img_buy02
2. ไปที่ “Home” เพื่อดูโทเคนดิจิทัลทั้งหมด ที่จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ TDX
img_buy03 (1)
3. สามารถเลือกโทเคนดิจิทัลที่ต้องการซื้อจากหน้า Home แล้วคลิกที่โทเคนดิจิทัลนั้น เพื่อดูรายละเอียด เช่น ราคาซื้อขายล่าสุด หากต้องการกดซื้อ สามารถกดปุ่ม “Buy”
img_buy04
4. เมื่อกด “Buy” แล้ว สามารถเลือกประเภทของคำสั่งซื้อ ได้ว่าจะเป็นการซื้อแบบ “Limit Order” หรือ “Market Order”
img_buy05
5. คำสั่งซื้อจะถูกบันทึกอยู่ใน “Order Status” หากได้รับการจับคู่จะขึ้น Status ว่า “Matched”
img_megaphone ดู Clip VDO ขั้นตอนการซื้อ-ขาย​
Limit Order
เป็นคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน โดยกำหนดให้มีการจับคู่คำสั่ง ณ ราคาที่กำหนดไว้ หรือราคาที่ดีกว่า

 • เลือกราคาต่อโทเคนดิจิทัลที่ต้องการจะซื้อที่ช่อง “Price”  
 • เลือกจำนวนโทเคนดิจิทัลทั้งหมดที่จะซื้อในช่อง “Volume” 
 • ระบบจะคำนวณยอดเงินทั้งหมดที่ต้องชำระมาให้และแสดงในช่อง “Total Amount”  
 • ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อเป็นกี่ % ของยอดเงินใน Wallet โดยทำการคลิกที่ตัวเลข % ต่าง ๆ ที่แสดงผล (25%, 50%, 75%, 100%) 
 • หากคำนวณผลออกมาแล้วว่ายอดเงินทั้งหมดที่ต้องชำระมีมากกว่า Available Cash ใน Wallet จะไม่สามารถทำรายการซื้อได้ 
 • กดปุ่ม Buy เพื่อทำการซื้อ โดยกรอกรหัส PIN ตามที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ 
Market Order
เป็นคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น 

 • ใส่จำนวนเงินบาทที่ต้องการจะซื้อทั้งหมด (ระบบจะเลือกราคาต่อเหรียญล่าสุด และถูกที่สุด) 
 • กดปุ่ม Buy เพื่อทำการซื้อ โดยกรอกรหัส PIN ตามที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ 
img_buy01
1. ล็อคอินเข้าสู่บัญชี TDX
img_buy02
2. ไปที่ “Home” เพื่อดูโทเคนดิจิทัลทั้งหมด ที่จดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัลของ TDX
img_sell03
3. สามารถเลือกเหรียญที่ต้องการขายจากหน้า Home แล้วคลิกที่เหรียญนั้นเพื่อดูรายละเอียด เช่น ราคาซื้อขายล่าสุด หากต้องการกดขาย สามารถกดปุ่ม “Sell”
img_sell04
4. เมื่อกด “Sell” แล้ว สามารถเลือกประเภทของคำสั่งซื้อ ได้ว่าจะเป็นการขายแบบ “Limit Order” หรือ “Market Order”
img_buy02
5. รายการขายจะถูกบันทึกอยู่ใน “Order Status” หากได้รับ การจับคู่จะขึ้น Status ว่า “Matched”
img_sell06
อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำรายการซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้ คือ ไปที่ “Wallet” เพื่อดูโทเคนดิจิทัลทั้งหมดที่ถือครองไว้ และกดปุ่ม “Trade” เพื่อทำการซื้อหรือขายโทเคนนั้นอีกครั้ง
img_megaphone ดู Clip VDO ขั้นตอนการซื้อ-ขาย​
Limit Order
เป็นคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน โดยกำหนดให้มีการจับคู่คำสั่ง ณ ราคาที่กำหนดไว้ หรือราคาที่ดีกว่า

 • เลือกราคาต่อเหรียญที่ต้องการจะขายที่ช่อง “Price”  
 • เลือกจำนวนโทเคนดิจิทัลทั้งหมดที่จะขายในช่อง “Volume” 
 • ระบบจะคำนวณยอดเงินทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับและแสดงในช่อง “Total Amount”  
 • นักลงทุนยังสามารถเลือกได้ว่าจะขายเป็นกี่ % ของจำนวนโทเคนดิจิทัลใน Wallet โดยทำการคลิกที่ตัวเลข % ต่างๆที่แสดงผล (25%, 50%, 75%, 100%) 
 • หากคำนวณผลออกมาแล้วว่าจำนวนโทเคนดิจิทัลที่ต้องการขายมีมากกว่า Available ใน Wallet จะไม่สามารถทำรายการขายได้ 
 • กดปุ่ม Sell เพื่อทำการขาย โดยกรอกรหัส PIN ตามที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ 
Market Order
เป็นคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย ณ ราคาตลาดที่ใชช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น

 • ใส่จำนวนเงินบาทที่ต้องการได้รับจากการขาย (ระบบจะเลือกราคาต่อเหรียญล่าสุด และแพงที่สุด) 
 • กดปุ่ม Sell เพื่อทำการขาย โดยกรอกรหัส PIN ตามที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ 
เกณฑ์ในการจับคู่ 
โดยปกติ TDX จะดำเนินการจับคู่คำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่อยู่ในฐานคำสั่งซื้อ/ขาย  (Order Book) ไปตามลำดับที่ได้มีการจัดไว้ ตามหลัก Price then Time Priority คือ  (1) ราคาที่ดีที่สุด และ (2) คำสั่งที่ส่งมาเร็วที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสม ระบบจึงมีการกำหนด ช่วงการตั้งราคาสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขาย ดังนี้

คำสั่งซื้อ 
ราคาเสนอซื้อต้องไม่ต่ำหรือสูงกว่าราคาปัจจุบัน XX%
คำสั่งขาย
ราคาที่ตั้งขายต้องไม่ต่ำหรือสูงกว่าราคาปัจจุบัน XX% 

img_matching
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไข
การใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ TDX
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ TDX
TDX เปิดกว้างกับผู้ที่สนใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจในบทบาทใด สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
โลกแห่งการลงทุนในโทเคลดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้
TDX เปิดกว้างกับผู้ที่สนใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจในบทบาทใดสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง โลกแห่งการลงทุนในโทเคลดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้
img_DAexchange
ศูนย์ซื้อขายสินค้าดิจิทัล
Digital Asset Exchange
img_DAbroker
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Asset Broker
img_DAdealer
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Asset Dealer
img_DAico
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ICO Portal

img_DAadvisory
ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Asset Advisory Service
img_DAfundManage
ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Asset Fund Manager
img_DAtoken
ผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัล

เวลาที่เปิดให้ทำธุรกรรม

เวลาที่เปิดให้ทำธุรกรรม

icn_openaccount
การเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายโทเคนดิจิทัล

สามารถเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้ทุกวัน
ยกเว้น ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 • วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 01.00-01.30 น.  และ 04.00-05.00 น.
 • วันพุธและวันพฤหัส เวลา 17.00-19.00 น.
icn_transection
การทำธุระกรรมฝาก-ถอนเงินเพื่อซื้อขายโทเคนดิจิทัล

สามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงินผ่าน TDX Wallet ได้ทุกวัน
ยกเว้น วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 04.00-05.00 น.

ทั้งนี้ หากมีการพัฒนาและปิดปรับปรุงระบบซึ่งส่งผลต่อการใช้บริการ
TDX จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

รอประกาศอย่างเป็นทางการจาก TDX เร็วๆนี้
img_commingsoon
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย