TDX Main

ผลิตภัณฑ์และบริการ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

ผลิตภัณฑ์และบริการ

Thai Digital Assets Exchange Company Limited

สร้างทางเลือกในการลงทุน เปิดประสบการณ์ใหม่กับโทเคนดิจิทัล​

เปิดประสบการณ์ลงทุนโทเคนดิจิทัล
รูปแบบใหม่กับ TDX

เปิดบัญชีสะดวก รู้ผลไว เริ่มต้นซื้อ-ขายได้ทันที
เปิดประสบการณ์ลงทุนโทเคนดิจิทัล
รูปแบบใหม่กับ TDX
เปิดบัญชีสะดวก รู้ผลไว เริ่มต้นซื้อ-ขายได้ทันที
เริ่มต้นลงทุนกับ TDX ใน 3 ขั้นตอน
tdx-open-account-flow
tdx-open-account-flow
ดาวน์โหลด TDX Application
เพื่อเปิดบัญชีซื้อขาย Digital Token ได้แล้ววันนี้
download_app
img_phoneApp
การซื้อขายโทเคนดิจิทัล
การซื้อขายโทเคนดิจิทัลใน TDX เป็นแบบ Pre-funded ที่ลูกค้าต้องมีจำนวนโทเคนดิจิทัลหรือจำนวนเงินที่เพียงพอก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย จึงไม่มีการเปิดบัญชี Margin
Order Type
ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยบริษัทฯ กำหนดประเภทคำสั่งซื้อขายไว้ดังต่อไปนี้
Limit Order
เป็นคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขายทั่วไปที่ระบุราคาที่แน่นอน โดยกำหนดให้มีการจับคู่คำสั่ง ณ ราคาที่กำหนดไว้ หรือราคาที่ดีกว่า

 • เลือกราคาต่อเหรียญที่ต้องการจะขายที่ช่อง “Price”  
 • เลือกจำนวนโทเคนดิจิทัลทั้งหมดที่จะขายในช่อง “Volume” 
 • ระบบจะคำนวณยอดเงินทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับและแสดงในช่อง “Total Amount”  
 • นักลงทุนยังสามารถเลือกได้ว่าจะขายเป็นกี่ % ของจำนวนโทเคนดิจิทัลใน Wallet โดยทำการคลิกที่ตัวเลข % ต่างๆที่แสดงผล (25%, 50%, 75%, 100%) 
 • หากคำนวณผลออกมาแล้วว่าจำนวนโทเคนดิจิทัลที่ต้องการขายมีมากกว่า Available ใน Wallet จะไม่สามารถทำรายการขายได้ 
 • กดปุ่ม Sell เพื่อทำการขาย โดยกรอกรหัส PIN ตามที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ 
Market Order
เป็นคำสั่งเสนอซื้อหรือเสนอขาย ณ ราคาตลาดที่ใช้เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อหรือขายทันที ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น

 • ใส่จำนวนเงินบาทที่ต้องการได้รับจากการขาย (ระบบจะเลือกราคาต่อเหรียญล่าสุด และแพงที่สุด) 
 • กดปุ่ม Sell เพื่อทำการขาย โดยกรอกรหัส PIN ตามที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ 
ขั้นตอนการใช้งาน TDX Application
TDX_Infographics_การส่งคำสั่งซื้อ
TDX_Infographics_การส่งคำสั่งขาย
TDX_Infographics_การฝากถอนเงิน
TDX_Infographics_การโอนโทเคน-RealX
หลักเกณฑ์และมาตรการที่เกี่ยวกับการซื้อขาย
 • ในการควบคุมความผันผวนของราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัล TDX ได้จัดให้มีระบบป้องกันการจับคู่การซื้อขายที่เกินกว่ากรอบราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัล โดยการกำหนดกรอบราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัล ให้ใช้ราคาจับคู่การซื้อขายที่ไม่เกิน +/- 30% ของราคาซื้อขายล่าสุดในช่วง 5 นาทีก่อนหน้า
 • ในวันเปิดทำการซื้อขายโทเคนดิจิทัลวันแรก (First Trading Day) จะไม่นำ Dynamic Price Band มาใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีราคาซื้อขายอ้างอิง ทั้งนี้จะต้องไม่น้อยกว่า 5 นาทีนับจากเวลาที่เปิดทำการซื้อขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว
 • ทั้งนี้ TDX อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรอบราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัล หรือไม่นำกรอบราคาซื้อขายดังกล่าวมาใช้เป็นการชั่วคราวได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในขณะนั้น

P – Price Warning | เครื่องหมายเพื่อเตือนให้ลูกค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลที่มีราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยความระมัดระวัง

 • ราคาซื้อขายโทเคนดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหรือเท่ากับ 30% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
ระยะเวลาในการขึ้น/ ปลดเครื่องหมาย: แสดงเครื่องหมาย P เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง


C – Caution
| เครื่องหมายเพื่อเตือนให้ลูกค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลด้วยความระมัดระวัง

 • มีข้อมูลหรือสารสนเทศสำคัญที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนผ่านช่องทางของ TDX หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ TDX
 • รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับล่าสุดของผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีลักษณะไม่แสดงความเห็น หรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
 • โทเคนดิจิทัลอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน หรือมีเหตุที่ทำให้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกและการเพิกถอนโทเคนดิจิทัลของ TDX
 • มีข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล ต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล
ระยะเวลาในการขึ้น/ ปลดเครื่องหมาย: แสดงเครื่องหมาย C จนกว่าเหตุการณ์สิ้นสุดลง หรือตามที่ TDX เห็นสมควร


H – Halt
| เครื่องหมายเพื่อแสดงการหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นการชั่วคราว

 • มีการปิดปรับปรุงระบบ (System Maintenance)
 • โทเคนดิจิทัลอยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา (Upgrade)
 • ระบบงานของ TDX ขัดข้อง
 • ผู้ออกโทเคนดิจิทัลร้องขอให้หยุดพักการซื้อขายตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ใน Whitepaper
 • มีเหตุขัดข้องที่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย หรือการชำระราคาและการส่งมอบโทเคนดิจิทัล เช่น เหตุสุดวิสัย, คำสั่งของภาครัฐ, เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน หรือสภาพการซื้อขาย
ระยะเวลาในการขึ้น/ ปลดเครื่องหมาย: แสดงเครื่องหมาย H จนกว่าเหตุการณ์สิ้นสุดลง หรือตามที่ TDX เห็นสมควร


XB - Excluding Benefits
| เครื่องหมายเพื่อแสดงว่าผู้ซื้อโทเคนดิจิทัลในช่วงที่ขึ้นเครื่องหมายจะไม่ได้รับผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์

 • ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีการจ่ายผลตอบแทนหรือให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลตามที่กำหนดไว้ใน Whitepaper
ระยะเวลาในการขึ้น/ ปลดเครื่องหมาย: ระบบจะแสดงเครื่องหมาย XB เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง


TDX จะประกาศรายละเอียดของเหตุการณ์ที่มีการขึ้นเครื่องหมาย C, H และ XB บน TDX Website  ในหัวข้อ “ข่าวสารและประกาศ”

เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลหรือสารสนเทศที่สำคัญต่อ TDX ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ TDX จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทาง เว็บไซต์ หรือ อีเมลของลูกค้าที่ให้ไว้กับ TDX โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัลเป็นผู้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยนั้น

ข้อมูลหรือสารสนเทศที่มีหน้าที่เปิดเผย
1.    ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทนหรือการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล
ระยะเวลาการเปิดเผย: ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน Whitepaper

2.    ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบหรือช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้
ระยะเวลาการเปิดเผย: โดยไม่ชักช้า

3.    รายงานที่แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลมีหน้าที่จัดทำและนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานการใช้เงินและความคืบหน้าของโครงการหรือกิจการตามแผนธุรกิจ รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและรายงานสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) เป็นต้น
ระยะเวลาการเปิดเผย: ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลต้องนำส่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

4.    ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือโทเคนดิจิทัล หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของโทเคนดิจิทัล เช่น มีการฟื้นฟูกิจการ, ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง, หยุดประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน, เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ, ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามโทเคนดิจิทัล, แก้ไขข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลในสาระสำคัญ เป็นต้น
ระยะเวลาการเปิดเผย: โดยไม่ชักช้า

กรณีผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น  TDX อาจพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) เพื่อเตือนให้ลูกค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัลด้วยความระมัดระวัง
 • การหยุดพักการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเป็นการชั่วคราว
 • การเพิกถอนโทเคนดิจิทัลออกจากการจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ TDX

TDX มีการกำหนดมาตรการดำเนินการกรณีพบพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่ไม่เหมาะสม โดยพิจารณาจากพฤติกรรม ความร้ายแรงของผลกระทบ และความต่อเนื่องของการกระทำพฤติกรรมดังกล่าว ดังนี้ 

ระดับที่ 1 |  แจ้งเตือนครั้งที่ 1 และขอคำชี้แจง/ความร่วมมือให้ระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่ไม่เหมาะสม 

ระดับที่ 2 |  แจ้งเตือนครั้งที่ 2 และขอคำชี้แจง/ความร่วมมือให้ระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่ไม่เหมาะสม 

ระดับที่ 3 |  แจ้งเตือนครั้งที่ 3 เป็นหนังสือ

ระดับที่ 4 |  ระงับบัญชีซื้อขายโทเคนดิจิทัลของลูกค้า (ซื้อ-ขาย / ฝาก-ถอน ทั้งเงินและเหรียญ) ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ระดับที่ 5 |  ระงับบัญชีซื้อขายโทเคนดิจิทัลของลูกค้า (ซื้อ-ขาย / ฝาก-ถอน ทั้งเงินและเหรียญ) ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระดับที่ 6 |  ปิดบัญชีซื้อขายโทเคนดิจิทัลของลูกค้า

หมายเหตุ:  TDX อาจปรับระดับของมาตรการดำเนินการข้างต้น หากตรวจพบว่ามีการส่งคำสั่งซื้อหรือขายหรือรายการซื้อขายที่มีลักษณะเข้าข่ายคำสั่งที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง หรือการดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพการซื้อขายโดยรวมสะสมอย่างต่อเนื่อง หรือในลักษณะที่แตกต่างจากเดิม หรือมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการซื้อขายโดยรวม
 • คำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาในระบบซื้อขายของ TDX จะมีผลผูกพันตามเวลาที่บันทึกไว้ในระบบการซื้อขาย จนกว่าจะมีการยกเลิกคำสั่งซื้อขายตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อขายนั้นเอง
  • TDX ยกเลิกคำสั่งซื้อขายตามที่ลูกค้าร้องขอ
  • TDX ยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่อาจทำให้การซื้อขายไม่สามารถทำได้ตามปกติ (เฉพาะกรณีที่ติดต่อลูกค้าให้ยกเลิกคำสั่งซื้อขายเองไม่ได้หรือลูกค้าไม่ดำเนินการ)
  • TDX อาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายกรณีระบบงานของ TDX ขัดข้อง
ข้อมูลโทเคน
realx-logo
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์ (เรียลเอ็กซ์)
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้มาซึ่งกระแสรายรับจากทรัพย์สินของโครงการจากเรียลเอสเตท อินทิเกรชั่น ซึ่งจะเป็นผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของห้องชุดโครงการพาร์ค ออริจิ้น พร้อมพงษ์ ห้องชุดโครงการพาร์ค ออริจิ้น พญาไท และห้องชุดโครงการพาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ

อีเมล์:
info@realxtoken.finance

สถานที่ติดต่อ :
989 อาคารสยามพิวรรธน์ ชั้น 12 เอ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์:
02-648-5172

รายละเอียดโทเคน

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
TDX

วันเริ่มต้นซื้อขาย
25 กันยายน 2566

การจ่ายผลตอบแทน
จ่ายผลตอบแทนรายไตรมาส โดยรอบไตรมาสที่ใช้ในการคํานวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจะเป็นรอบไตรมาสตามปีปฏิทิน คือ

 1. รอบเดือนมกราคม - มีนาคม
 2. รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน
 3. รอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน
 4. รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม

ในกรณีที่รอบการจ่ายผลตอบแทนรอบแรกของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์น้อยกว่า 3 เดือน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดําเนินการงดการจ่ายผลตอบแทนสําหรับงวดการดําเนินงานนั้น จากนั้นจึงสะสมและจัดสรรให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่มีรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผู้มีสิทธิได้รับผลตอบแทนของงวดผลการดําเนินงานถัดไป

ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31 ธ.ค. 2565)
นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ (บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด)

ผู้ตรวจสอบสัญญาอัจฉริยะ
บริษัท อินสเปค จํากัด

ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด
(วันก่อตั้งทรัสต์ 11 กันยายน 2566)

อายุโครงการ
10 ปีนับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ก่อตั้งขี้นเว้นแต่มีการต่ออายุโครงการ

รายละเอียดโทเคน

จำนวนโทเคนที่มีการระดมทุน:
13,186,813

ราคาเสนอขาย (บาทต่อโทเคน)
182

Issuer Disclosure


RealX Logo - 2

ประกาศผลการดำเนินงานเรียลเอ็กซ์ไตรมาส 3* สิ้นสุด 30 กันยายน 2566
*ไตรมาสแรกปีโครงการสิ้นสุด 30 กันยายน 2566
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2566

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยผู้ออกโทเคนดิจิทัล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ของผู้ออกโทเคนดิจิทัลต่อบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) เท่านั้น TDX ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ออกโทเคนดิจิทัลซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้


เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ TDX
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ TDX
TDX เปิดกว้างกับผู้ที่สนใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจในบทบาทใด สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
โลกแห่งการลงทุนในโทเคนดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้
TDX เปิดกว้างกับผู้ที่สนใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจในบทบาทใดสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง โลกแห่งการลงทุนในโทเคลดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้
img_DAexchange
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Asset Exchange
img_DAbroker
นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Asset Broker
img_DAdealer
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Asset Dealer
img_DAico
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)

img_DAadvisory
ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Asset Advisory Service
img_DAfundManage
ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
Digital Asset Fund Manager
img_DAtoken
ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

เวลาที่เปิดให้ทำธุรกรรม

เวลาที่เปิดให้ทำธุรกรรม

icn_openaccount
การเปิดบัญชี

สามารถเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายโทเคนดิจิทัลได้ทุกวัน
ยกเว้น ช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 • วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 01.00-01.30 น.  และ 04.00-05.00 น.
 • วันพุธและวันพฤหัส เวลา 17.00-19.00 น.
img_service01
การซื้อ-ขายโทเคนดิจิทัล

TDX เปิดให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัลทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

icn_transection
การทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงิน/ ฝากโทเคนดิจิทัล

สามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอนเงิน หรือฝากโทเคนได้ทุกวัน
ยกเว้น วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 04.00-05.00 น.

ทั้งนี้ หากมีการปิดปรับปรุงระบบซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ
TDX จะประกาศให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายโทเคนดิจิทัล (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

0.25% ของมูลค่าซื้อขาย 
โปรโมชัน 0.20% สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการฝากเงินสดยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการถอนโทเคนยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการฝากโทเคนยกเว้น
หมายเหตุ : อัตรานี้มีผลถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Group 15713
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย