วันที่/เวลา 22 เม.ย. 2567 13:05:00

หัวข้อข่าว

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำ ปี 2566 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

หลักทรัพย์ CV
แหล่งข่าว CV
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล เรื่อง : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม รายละเอียด : ตามที่บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ (มหาชน) ("บริษัท") นำส่งงบการเงินประจำปี 2566 มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ต่อมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลสำคัญเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม บริษัทขอเรียนชี้แจงข้อมูลตามข้อสอบถามของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเอกสารแนบ ลงลายมือชื่อ ___________________________ ( นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้