วันที่/เวลา 19 เม.ย. 2567 21:44:00

หัวข้อข่าว

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2566 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม

หลักทรัพย์ NCL
แหล่งข่าว NCL
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล เรื่อง : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม รายละเอียด : ตามที่บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรากฏผลขาดทุนสุทธิ 328 ล้านบาท (ปี 2565 มีขาดทุนสุทธิ 6 ล้านบาท) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย และแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานและชี้แจงในเบื้องต้นให้กับหน่วยงานกำกับดูแล (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงได้มีข้อสังเกตเรื่องรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทคู่ค้าของบริษัทย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าค่า สำรวจพื้นที่รอเรียกคืนจากบริษัทย่อยซึ่งเป็นรายการที่มีความเกี่ยวข้องกันของคู่สัญญาและมีความซับซ้อนขอ งเงื่อนไขของสัญญา ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตลาดหลักทรัพ ย์ฯ จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงลายมือชื่อ ___________________________ ( นายพงษ์เทพ วิชัยกุล ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้