วันที่/เวลา 02 เม.ย. 2567 17:48:00

หัวข้อข่าว

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไข)

หลักทรัพย์ INSURE
แหล่งข่าว INSURE
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล เรื่อง : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (แก้ไข) รายละเอียด : บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงสรุปการซื้อขายหุ้นของบริษัท ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ของกลุ่มผู้ถือหุ้น ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2567 จำนวนรวม 2,746,700 หุ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น เนื่องจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายใต้กลุ่มบริษัท ไทยกรุ๊ป จากเดิมเป็นถือหุ้นโดย บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด จำนวน 75.06% ซึ่งบริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด เป็น บริษัทภายใต้กลุ่มไทยกรุ๊ป (บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 100% ) และเป็นการขายหุ้นบริษัทฯ จำนวน 27.47% ให้กับ บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือโดยตรงแทน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท และการซื้อขายหุ้นดังกล่าวมิเข้าข่ายที่ต้องดำเนินการ การทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป ( Tender Offer ) เนื่องจากเข้าข่ายกรณีที่ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงลายมือชื่อ ___________________________ ( นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ) กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้