วันที่/เวลา 22 มี.ค. 2567 12:44:00

หัวข้อข่าว

แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไข)

หลักทรัพย์ RML
แหล่งข่าว RML
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2567 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข) : 26 เม.ย. 2567 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2567 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 ก.พ. 2567 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 09 ก.พ. 2567 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 3,588,285,715 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 3,588,285,715 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 714,285,715 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 9.38 : 1.00 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.42 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 11 เม.ย. 2567 ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 10 เม.ย. 2567 จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายกฤษณ์ ณรงค์เดช จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 1,622,000,000 %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 24.23 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.42 จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นายพาที สารสิน จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 900,000,000 %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 13.44 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.42 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด : 2,522,000,000 (หุ้น) จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 352,000,000 หมายเหตุ : สำหรับ PPO คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคค ลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 07 ก.พ. 2567 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 44,000,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 44,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย (โครงการ RML ESOP WARRANT ครั้งที่ 1) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 1.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร : นายกรณ์ ณรงค์เดช จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 108,000,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 108,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 1.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร : นายกฤษณ์ ณรงค์เดช จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 108,000,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 108,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 1.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด (PP) ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร : นายวาน ฮวด โจเซฟ เจีย จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 92,000,000 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 92,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RML-W1) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 1.00 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้