วันที่/เวลา 01 มี.ค. 2567 12:48:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไขเพิ่มเติมชื่อผู้สอบบัญชี)

หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2567 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 29 เม.ย. 2567 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2567 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 12 มี.ค. 2567 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 28 ก.พ. 2567 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 13 มี.ค. 2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 12 มี.ค. 2567 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.026493 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2567 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้