วันที่/เวลา 13 ก.พ. 2567 17:09:00

หัวข้อข่าว

แจ้งจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแต่งตั้งกรรมการ (เพิ่ม Template) (แก้ไข PDF)

หลักทรัพย์ BOL
แหล่งข่าว BOL
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2567 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 27 ก.พ. 2567 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 23 ก.พ. 2567 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.175 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.10 วันที่จ่ายปันผล : 18 เม.ย. 2567 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 ก.พ. 2567 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 02 เม.ย. 2567 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 27 ก.พ. 2567 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 23 ก.พ. 2567 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นเงินสด สถานที่ประชุม : เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 (ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้