วันที่/เวลา 14 พ.ย. 2566 13:30:00

หัวข้อข่าว

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ SMK กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

หลักทรัพย์ SMK
แหล่งข่าว SET
การขึ้นเครื่องหมาย เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP ชื่อย่อหลักทรัพย์ - บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK) ขึ้นเครื่องหมาย : SP วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : 14 พ.ย. 2566 รอบ : บ่าย ขึ้นเครื่องหมาย : NP วันที่ขึ้นเครื่องหมาย : 15 พ.ย. 2566 เหตุผล : ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น/ไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบซึ่ง SEC อาจสั่งแก้งบได้ หมายเหตุ : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ SMK ต่อไป เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ______________________________________________________________________