วันที่/เวลา 06 พ.ย. 2566 19:28:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 เรื่องการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การลดทุน การเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (HYDRO-W2) (แก้ไขครั้งที่ 2)

หลักทรัพย์ HYDRO
แหล่งข่าว HYDRO
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 02 พ.ย. 2566 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 14 ธ.ค. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 20 พ.ย. 2566 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 17 พ.ย. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุนจดทะเบียน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 02 พ.ย. 2566 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 363,913,088 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) (แก้ไข) : 363,913,088 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข) : 207,950,336 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) : 1.50 : 1.00 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.30 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 18 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2567 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 22 ธ.ค. 2566 ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 21 ธ.ค. 2566 จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข) : 155,962,752 ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 02 พ.ย. 2566 ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 155,962,752 หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 155,962,752 อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 2.00 : 1.00 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record date) : 22 ธ.ค. 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 21 ธ.ค. 2566 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.01 วันเสนอขาย : วันที่ 18 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2567 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : HYDRO-W2 ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของไฮโดรเท็ค จำกัด(มหาชน) ("บริษัท" ครั้งที่ 2("ใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W2) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 2.00 : 1.00 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 0.40 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้