วันที่/เวลา 30 ต.ค. 2566 08:07:00

หัวข้อข่าว

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ NAM เริ่มซื้อขายวันที่ 31 ตุลาคม 2566

หลักทรัพย์ NAM
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์ รับหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ ชื่อบริษัท : บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NAM) ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NAM ตลาดรอง : SET กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ : ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 31 ต.ค. 2566 วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 31 ต.ค. 2566 จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 700,000,000 จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 700,000,000 ราคา Par (บาทต่อหุ้น) : 0.50 ทุนชำระแล้ว (บาท) : 350,000,000.00 จำนวนหุ้น IPO (หุ้น) : 181,000,000 จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 105,000,000 หุ้น หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 76,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 181,000,000 หุ้น ราคา IPO (บาท) : 7.70 วันที่เสนอขาย IPO : วันที่ 19 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2566 ลักษณะธุรกิจ : ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ______________________________________________________________________