วันที่/เวลา 30 ต.ค. 2566 07:39:00

หัวข้อข่าว

แจ้งการจัดตั้งบริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด และบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หลักทรัพย์ KBANK
แหล่งข่าว KBANK
ข้อสงวนสิทธิ์ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้