วันที่/เวลา 27 ต.ค. 2566 09:00:00

หัวข้อข่าว

การได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมของ SCGD ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ส่วนที่เพิ่มเติมจาก Swap portion) (1/2)

หลักทรัพย์ COTTO
แหล่งข่าว COTTO
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรื่อง : การได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ : บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (COTTO) ผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ : วันที่ 01 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 06 ธ.ค. 2566 ราคาเสนอซื้อ หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 2.40 ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้ หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 0.00 การทำคำเสนอซื้อ : เพื่อการเพิกถอน ตัวแทนการรับซื้อ : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หมายเหตุ : - ราคาเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อ และจะไม่มีการชำระค่าตอบแทน ในรูปของตัวเงิน (No Cash Alternative) ทั้งนี้ อัตราแลกหุ้นของกิจการ กับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะชำระเป็นค่าตอบแทน จะคำนวณจากราคาเสนอซื้อ หารด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายของผู้ทำคำเสนอซื้อที่จะได้กำหนดในการทำ IPO ("อัตราแลกหุ้น") ทั้งนี้ ณ วันที่ทำคำเสนอซื้อนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำ IPO ยังคงเป็นช่วงราคา โดยมีราคาเสนอขายสูงสุดที่ 15.00 บาท ต่อหุ้น และราคาเสนอขายต่ำสุดที่ 11.20 บาทต่อหุ้น ("ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น") ดังนั้น อัตราแลกหุ้นจึงอยู่ในช่วงระหว่างหุ้นสามัญของกิจการจำนวน 4.6667 - 6.2500 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท) โดยอัตราแลกหุ้นดังกล่าวเป็นอัตราแลกหุ้นเบื้องต้นซึ่งจะมีการปรับให้แคบลงตามช่วงราคาเสนอขายที่ปรับให้แ คบลง ("ช่วงราคาเสนอขายสุดท้าย") ที่จะได้กำหนดสำหรับกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building) ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างการทำคำเสนอซื้อ โดยช่วงราคาเสนอขายดังกล่าวจะอยู่ภายในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อจะเปิดเผยช่วงราคาเสนอขายสุดท้ายดังกล่าวประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2566 ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนและประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้ทำคำเสนอซื้อ - วันชำระราคา ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระค่าหุ้นที่เสนอขายด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อเมื่อการทำ IPO ของผู้ทำคำเสนอซื้อเสร็จสิ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากระยะเวลารับซื้อสิ้นสุดลง และผู้ทำคำเสนอซื้อได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพ ื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการทำ IPO กับกระทรวงพาณิชย์เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าผู้ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับชำระค่าหุ้นที่เสนอขายด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อภายในเว ลาประมาณ 6 วันทำการภายหลังสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อย่างไรก็ตาม กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ตอบรับคำเสนอซื้อ ได้รับ จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ลงทุนที่จองซื้อในการทำ IPO ______________________________________________________________________ Pre-emptive Right เรื่อง : แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมของ SCGD ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ส่วนที่เพิ่มเติมจาก Swap portion) (โดยไม่รวมถึงหุ้น COTTO ที่ถือโดย SCGD) (Pre-emptive Right) ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 4,450,000 อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท : : 231.1404 : 1 หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม) วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 29 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 06 ธ.ค. 2566 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น : 10 พ.ย. 2566 เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) : 09 พ.ย. 2566 หมายเหตุ : ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำ IPO ยังคงเป็นช่วงราคา โดยมีราคาเสนอขายสูงสุดที่ 15.00 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอขายต่ำสุดที่ 11.20 บาทต่อหุ้น ("ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น") สำหรับการจัดสรรหุ้น SCGD จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่ระ บุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น การจัดสรรนี้ไม่รวมถึงหุ้น COTTO ที่ถือโดย SCGD ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้