วันที่/เวลา 08 มิ.ย. 2566 08:39:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2566

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,265,756,571.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,265,756,571 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,018,732 ทุนใหม่ (บาท) : 4,266,775,303.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,266,775,303 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) จำนวน 440,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 440,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.72 วันใช้สิทธิ : 31 พ.ค. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W3) จำนวน 100,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 31 พ.ค. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4) จำนวน 366,733 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 366,733 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 31 พ.ค. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W5) จำนวน 111,999 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 111,999 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 31 พ.ค. 2566 วันที่เริ่มซื้อขาย : 09 มิ.ย. 2566 ______________________________________________________________________