วันที่/เวลา 22 พ.ค. 2566 17:05:00

หัวข้อข่าว

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)

หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5) วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ : 22 พ.ค. 2566 ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามัญ เสนอขายให้แก่ การจ่ายหุ้นปันผล จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 24,266,241 อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล) : 27 : 1 จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 24,261,814 จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 4,427 การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ : - สรุปผลรวม รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 24,266,241 รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) : 24,261,814 รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น) : 4,427 ___________________________________________________________________________________________________ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นางสาวอรสา วิมลเฉลา ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้