วันที่/เวลา 17 พ.ค. 2566 08:45:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,264,724,901.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,264,724,901 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,031,670 ทุนใหม่ (บาท) : 4,265,756,571.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,265,756,571 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W3) จำนวน 350,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 350,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 28 เม.ย. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4) จำนวน 366,670 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 366,670 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 28 เม.ย. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W5) จำนวน 315,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 315,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 28 เม.ย. 2566 วันที่เริ่มซื้อขาย : 18 พ.ค. 2566 ______________________________________________________________________