วันที่/เวลา 10 พ.ค. 2566 18:41:00

หัวข้อข่าว

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

หลักทรัพย์ UEC
แหล่งข่าว UEC
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ลาออก ชื่อตำแหน่ง CFO : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : วิไล นามสกุล : ศิริพูลเกียรติกุล วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง : 31 พ.ค. 2566 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ แต่งตั้ง ชื่อตำแหน่ง CFO : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คำนำหน้าชื่อ : นางสาว ชื่อ : ดารุณี นามสกุล : แซ่ตั้ง วันที่แต่งตั้ง : 01 มิ.ย. 2566 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ : นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้