วันที่/เวลา 15 มี.ค. 2566 08:38:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มีนาคม 2566

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,250,185,206.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,250,185,206 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 11,250,547 ทุนใหม่ (บาท) : 4,261,435,753.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,261,435,753 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W2) จำนวน 2,500,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.72 วันใช้สิทธิ : 28 ก.พ. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W3) จำนวน 1,740,200 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,740,200 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 28 ก.พ. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4) จำนวน 3,299,635 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,299,635 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 28 ก.พ. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W5) จำนวน 3,710,712 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,710,712 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 28 ก.พ. 2566 วันที่เริ่มซื้อขาย : 16 มี.ค. 2566 ______________________________________________________________________