วันที่/เวลา 24 ก.พ. 2566 22:34:00

หัวข้อข่าว

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566(แก้ไข)

หลักทรัพย์ SE
แหล่งข่าว SE
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2566 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 28 เม.ย. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 มี.ค. 2566 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 09 มี.ค. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สถานที่ประชุม : ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง MR 213 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 24 ก.พ. 2566 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 10 มี.ค. 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 09 มี.ค. 2566 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 27.00 : 1.00 อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.0185 อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก : มูลค่าที่ตราไว้ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.04 อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.0585 การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.0185 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.50 วันที่จ่ายปันผล : 22 พ.ค. 2566 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้