วันที่/เวลา 17 ก.พ. 2566 13:29:00

หัวข้อข่าว

แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) การจ่ายเงินปันผลและรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SC
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 16 ก.พ. 2566 วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 19 เม.ย. 2566 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 13 มี.ค. 2566 date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 10 มี.ค. 2566 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การออกหุ้นกู้ - จ่ายปันผลเป็นเงินสด - รายการที่เกี่ยวโยงกัน - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุม : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ______________________________________________________________________ การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 16 ก.พ. 2566 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 03 พ.ค. 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 02 พ.ค. 2566 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.17 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 18 พ.ค. 2566 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้