วันที่/เวลา 10 Feb 2023 08:40:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,232,950,158.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,232,950,158 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 17,235,048 ทุนใหม่ (บาท) : 4,250,185,206.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,250,185,206 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 8,430,666 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,430,666 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.71 วันใช้สิทธิ : 31 ม.ค. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 1,740,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,740,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.72 วันใช้สิทธิ : 31 ม.ค. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 1,024,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,024,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 31 ม.ค. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 3,749,553 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,749,553 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 31 ม.ค. 2566 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 2,290,829 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,290,829 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 31 ม.ค. 2566 วันที่เริ่มซื้อขาย : 13 ก.พ. 2566 ______________________________________________________________________