วันที่/เวลา 12 ม.ค. 2566 08:36:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2566

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,222,616,499.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,222,616,499 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 10,333,659 ทุนใหม่ (บาท) : 4,232,950,158.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,232,950,158 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 6,927,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,927,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.71 วันใช้สิทธิ : 30 ธ.ค. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 1,910,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,910,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.72 วันใช้สิทธิ : 30 ธ.ค. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 1,080,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,080,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 30 ธ.ค. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 173,326 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 173,326 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 30 ธ.ค. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 243,333 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 243,333 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 30 ธ.ค. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 13 ม.ค. 2566 ______________________________________________________________________