วันที่/เวลา 09 ธ.ค. 2565 08:13:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 ธันวาคม 2565

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,220,770,565.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,220,770,565 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,845,934 ทุนใหม่ (บาท) : 4,222,616,499.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,222,616,499 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 1,000,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.71 วันใช้สิทธิ : 30 พ.ย. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 60,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.72 วันใช้สิทธิ : 30 พ.ย. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 540,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 540,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 30 พ.ย. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 33,334 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 33,334 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 30 พ.ย. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 212,600 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 212,600 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 30 พ.ย. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 13 ธ.ค. 2565 ______________________________________________________________________