วันที่/เวลา 10 ต.ค. 2565 08:35:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2565

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,219,680,264.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,219,680,264 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 734,001 ทุนใหม่ (บาท) : 4,220,414,265.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,220,414,265 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 233,334 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 233,334 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 30 ก.ย. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 500,667 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,667 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 30 ก.ย. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 11 ต.ค. 2565 ______________________________________________________________________