วันที่/เวลา 05 ส.ค. 2565 08:39:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 8 สิงหาคม 2565

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,219,072,131.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,219,072,131 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 258,133 ทุนใหม่ (บาท) : 4,219,330,264.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,219,330,264 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 258,133 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 258,133 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 27 ก.ค. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 08 ส.ค. 2565 ______________________________________________________________________