วันที่/เวลา 14 ก.ค. 2565 08:08:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,218,979,131.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,218,979,131 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 93,000 ทุนใหม่ (บาท) : 4,219,072,131.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,219,072,131 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 93,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 93,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 30 มิ.ย. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 15 ก.ค. 2565 ______________________________________________________________________