วันที่/เวลา 11 พ.ค. 2565 08:19:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,217,904,268.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,217,904,268 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 631,666 ทุนใหม่ (บาท) : 4,218,535,934.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,218,535,934 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 250,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 250,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.72 วันใช้สิทธิ : 29 เม.ย. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 188,366 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 188,366 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 29 เม.ย. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 193,300 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 193,300 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 29 เม.ย. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 12 พ.ค. 2565 ______________________________________________________________________