วันที่/เวลา 09 มี.ค. 2565 08:35:00

หัวข้อข่าว

หุ้นเพิ่มทุนของ SC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มีนาคม 2565

หลักทรัพย์ SC
แหล่งข่าว SET
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : การรับหุ้นเพิ่มทุน ชื่อบริษัท : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC) ทุนเดิม (บาท) : 4,199,093,431.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,199,093,431 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 11,531,102 ทุนใหม่ (บาท) : 4,210,624,533.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 4,210,624,533 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00000 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 40,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.71 วันใช้สิทธิ : 28 ก.พ. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 5,713,307 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,713,307 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.05 วันใช้สิทธิ : 28 ก.พ. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 3,845,096 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,845,096 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 2.26 วันใช้สิทธิ : 28 ก.พ. 2565 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 1,932,699 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,932,699 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.22 วันใช้สิทธิ : 28 ก.พ. 2565 วันที่เริ่มซื้อขาย : 10 มี.ค. 2565 ______________________________________________________________________